در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 81 مورخه 99/01/31 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • گزارش جلسات هفته قبل در ارتباط با انجام تست مقاومت فشاری بتن ساختمان ها را ارائه گردید. ضمناً نامه آقایان اصغر بازرگان، حسین یاوری و نصرالله فخری مبنی بر بالا بودن تعرفه آزمایش بتن قرائت که سازمان در تعیین تعرفه مربوطه دخالتی ندارد. همچنین عوارض سازمان بابت هر تواتر نمونه برداری بتن، صرفنظر از تعرفه توافق شده مابین مالک و آزمایشگاه، به طور ثابت به اتفاق آراء۲۰ هزار تومان تعیین گردید.
 • دادنامه شماره 9809970904405407 مورخ 98/12/07 شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری با موضوع نقض رای هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان بوشهر قرائت گردید.
 • نامه شماره 14248/140 مورخ 99/01/30 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر عدم نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی جهت اختصاص شناسنامه ملی قرائت و مقرر گردید که با توجه به نامه مذکور، موقتاً مصوبه هیئت مدیره دربند شماره 2 صورتجلسه شماره 77 مورخ 98/12/25 متوقف شود.
 • نامه شماره 993/9/94 مورخ 99/01/27 دفتر نمایندگی کنگان به پیوست فرم های درخواست مدارک از کارفرما جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی مطرح و مورد جهت بررسی، به مشاوره بیمه ارجاع گردید.
 • متن پیوست در ارتباط با لزوم تایید سازمان در مراحل انجام طراحی نقشه ها قرائت و مورد جهت بررسی بیشتر به هیئت رئیسه ارجاع گردید.
 • نامه شماره 22/99/860 مورخ 99/01/23 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر به پیوست تصویر تفاهمنامه همکاری در اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن فیمابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرائت و به اتفاق آراء، ضمن تایید تفاهمنامه مذکور، مقرر گردید که پس از ابلاغ تفاهمنامه توسط شورای مرکزی، نحوه اجرای آن مطابق بند ۲-۲ از ماده ۳ این تفاهمنامه، توسط هیئت رئیسه بررسی و اجرا گردد.
 • نامه شماره 14099/د/ش م مورخ 98/12/13 شورای مرکزی به پیوست نامه شماره 430/181829 مورخ 98/12/13 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح و مقرر گردید که ضمن اعلام ظرفیت اشخاص مذکور در هر رشته به کمیسیون های تخصصی رشته مربوطه، اعلام شود که تا تاریخ 99/02/06 نظرات خود را در مورد ظرفیت اشخاص مذکور در استان بوشهر به هیئت مدیره اعلام و نظرات کمیسیون‌ها توسط کمیته‌ای جمع بندی و در جلسه دو هفته آینده هیئت مدیره بررسی و تصمیم گیری و پاسخ لازم به شورای مرکزی ارسال شود. جلسات کمیسیون‌های مذکور به صورت الکترونیکی برگزار شود.
 • نامه شماره 993/1/7 مورخ 99/01/17 مدیر اجرایی در ارتباط با اقدامات صورت پذیرفته در راستای ارتقاء خدمات الکترونیک سازمان قرائت گردید.
 • نامه پیوست به شرکت نرم افزار آفاق جهت ارتقاء خدمات الکترونیک سازمان قرائت که به اتفاق آراء، با ارسال آن موافقت شد.
 • نامه شماره 14100/د/ش م مورخ 99/01/23 شورای مرکزی به پیوست بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص رعایت پروتکل بهداشتی محیط اداری قرائت گردیده و مقرر گردید که به مدیر اجرایی جهت اجرا ابلاغ گردد.
 • نامه شماره 1981 مورخ 99/01/31 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به پیوست مصوبه شورای عالی کار مربوط به سال ۹۹ قرائت و مقرر گردید که کمیته ای متشکل از خزانه دار و مدیر اجرایی سازمان و کارشناس اداره کار، مصوبه مذکور را بررسی و توسط خزانه دار سازمان نتیجه مربوطه به هیأت مدیره جهت تصمیمات بعدی گزارش شود.
 • نامه شماره ص/99/482 مورخ 99/01/19 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در مورد نحوه ارجاع نظارت به کاردانها قرائت که جهت بررسی بیشتر به اعضای شورای رابط کاردانها ارجاع گردید.
 • نامه شماره 14110/د/ش م مورخ 99/01/21 شورای مرکزی به پیوست نامه شماره 40/181949 مورخ 98/12/13 معاون مسکن و ساختمان در خصوص شرح وظایف بازرسان سازمان استان و استفاده از گزارش موسسات رسمی حسابرسی قرائت و ضمن تایید آن به اتفاق آراء، مقرر گردید که با هماهنگی بازرسان، جهت سال ۹۹ حسابرس سازمان در جلسات بعدی هیئت مدیره تعیین شود.
 • نامه شماره 22/99/1052 مورخ 99/01/24 اداره کل راه و شهرسازی استان در ارتباط با معرفی نماینده سازمان در جلسات کمیته فنی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان بوشهر قرائت و به اتفاق آراء، مقرر گردید که آقای مهندس سعدآبادی به عنوان نماینده سازمان معرفی گردد.
 • نامه شماره 983/1/3686 مورخ 98/12/26 مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا به پیوست نامه شماره 983/2/3685 مورخ 98/12/25 دفتر نمایندگی خورموج در خصوص افزایش ظرفیت ماهانه ناظرین گاز نمایندگی مربوطه قرائت شده و مقرر گردید که حق الزحمه افراد مربوطه در دو مرحله پرداخت شده و به دفتر نمایندگی نیز اخطار لازم داده شود.
 • با توجه به کثرت نامه ها، مقرر گردید که جلسه فوق العاده هیئت مدیره ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 99/02/03 برگزار شود.
 • به اتفاق آراء، مقرر گردید که از ابتدای اردیبهشت ماه، تمامی کارکنان سازمان با رعایت پروتکل بهداشتی، بر سر کار خود حاضر باشند.
 • با توجه به اتمام مدت ماموریت سه نفر از اعضای شورای انتظامی در تاریخ 99/02/20، مقرر گردید که در جلسه هفته بعد هیئت مدیره در این مورد تصمیم‌گیری شود.