قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بخشنامه شماره 670/1 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص تغییر ضوابط بیمه توافقی اعضا سازمان جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینگ زیر قابل مشاهده مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت بخشنامه شماره 670/1 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی کشور