در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 76 مورخه 98/12/17 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نام شماره 983/1/3567 مورخ 98/12/11 مدیر اجرایی در ارتباط با مبلغ تنخواه گردان سال 99 مطرح و به اتفاق آراء با افزایش مبلغ تنها جهت آقایان گتویی زاده و قائدی به ۸ میلیون تومان موافقت شده و مقرر گردید که در مورد مبلغ تنخواه هیات عمومی سالانه و همایش ها، در هیئت رئیسه تصمیم‌گیری شود.
  • نامه های شماره 13970/د/ش م مورخ 98/12/11 و 13990/د/ش م مورخ 98/12/17 شورای مرکزی و شماره 26/6/59081 مورخ 98/12/14 و 26/6/59311 مورخ 98/12/17 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر در ارتباط با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و ساعت کاری ادارات و سازمان مطرح و به اتفاق آراء، با ادامه ساعات اداری سازمان از 08:00 تا 13:00 تا پایان ماه اسفند موافقت شد.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید که تا پایان مهلت اعلام تمایل به نظارت مهندسان ارسال پیامک تایید مخاطب به مهندسان حذف شده و توسط سامانه این کار صورت پذیرد.
  • نامه شماره 49 مورخ 98/12/14 موسسه خیریه با موضوع درخواست همکاری خیرخواهانه در خصوص پروانه ساختمانی زمین واقع در کوی بهمنی جهت ساخت خوابگاه برای اقشار آسیب پذیر، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دختر مطرح و با دو شرط وجود سند مالکیت زمین به نام این موسسه خیریه و ارائه مجوز فعالیت خیریه از دستگاه‌های ذیربط، با درخواست مذکور موافقت شد.
  • نامه شماره یک مورخ 1343/0082 مورخ 98/12/13 و 1343/0084 مورخ 98/12/17 شرکت حقوقی در ارتباط با شرکت تعاونی مسکن قرائت و مقرر گردید که مطابق ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پرداخت حق الزحمه نظارت توسط شرکت تعاونی انجام شود. ضمناً مقرر گردید که در صورت پرداخت حق الزحمه مذکور به صورت مرحله ای توسط شرکت تعاونی، ناظر حقوقی یا حقیقی، تعهد کتبی نماید که در صورت تاخیر در واریز حق الزحمه نظارت یا عدم واریز آن توسط شرکت تعاونی مذکور، هیچگونه ادعایی نسبت به سازمان نداشته باشد. همچنین گزارش‌های پیشرفت فیزیکی خود را تا پایان مدت قرارداد، به سازمان ارائه نماید. ضمناً مبلغ ۵ درصد سهم قانونی سازمان در زمان عقد قرارداد، محفوظ می باشد.