قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

ابلاغیه مدیر کل و رییس دبیرخانه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در خصوص برگزاری نشست تخصصی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.