در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 73 مورخه 98/11/30 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

بر اساس بند ۱۲ صورتجلسه شماره ۷۲ مورخ 98/11/27 هیئت مدیره، جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره به منظور بررسی بودجه سال ۹۹ تشکیل شده که بودجه پیشنهاد شده در جلسه شماره 81 مورخ 98/11/29 هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گرفت که موارد زیر تصمیم گیری شد:

 • حق عضویت اعضای دارای پروانه اشتغال به کار ۱۵۰ هزار تومان، حق عضویت اعضای بدون پروانه اشتغال به کار ۱۲۰ هزار تومان، حق عضویت مربوط به بدهی سال‌های قبل مطابق حق عضویت سال ۹۹ و حق ورودی ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود.
 • در بودجه ، احتیاطاً ، فقط ۱۰ درصد افزایش تعرفه شناسنامه فنی و ملکی دیده شود. تخفیف مربوط به شهرستان‌ها ، همان 40 درصد در نظر گرفته شود. جهت شهرستان های کنگان و جم هم حدود یک صد میلیون تومان درآمد پیش بینی شود.
 • ۱۰ درصد افزایش تعرفه ارائه خدمات طراحی و نظارت در نظر گرفته شود.
 • سود سپرده های سازمان نزد بانکها جهت شش ماهه اول معادل ۲۰ درصد و جهت ۶ ماهه دوم، احتیاطاً معادل ۱۵ درصد در نظر گرفته شود
 • افزایش حقوق معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.
 • ضمناً مقرر گردید از مجمع عمومی، مجوز کاهش یا افزایش ۲۵ درصد در هر فصل بودجه ای با تشخیص هیئت مدیره گرفته شود.
 • حق ماموریت روزانه در استان ، ۱۵۰ هزار تومان و در خارج از استان ، ۲۰۰ هزار تومان و حق الزحمه ساعتی هیئت مدیره معادل هر ساعت پنجاه هزار تومان تعیین گردید.
 • حق الزحمه ساعتی گروه ها و کمیسیون ها ، ۳۵ هزار تومان مصوب شد.
 • حق الزحمه اعضای کمیته کنترل نقشه، بر مبنای افزایش تعرفه خدمات مهندسی محاسبه گردد.
 • حق الزحمه بازرسان ماهانه دو میلیون تومان تعیین گردید.

لذا آیتم های درآمد – هزینه سال ۹۹ مطابق برگه های پیوست، به اتفاق آراء، به تصویب رسید.

 • بر اساس ماده ۳۷ قانون، مقرر گردید در قالب کمک‌های اعطایی اشخاص حقوقی و حقیقی، به میزان ۵ درصد هزینه هر آزمایش بتن و ۹ درصد از همان ۵ درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده آن از آزمایشگاه های بتن، اخذ شده و در قرارداد آزمایش بتن، بند مربوطه اضافه شود.