با توجه به نامه ارسالی از وزارت راه و شهرسازی  و با عنایت به ضرورت رعایت بهداشت عمومی جامعه و به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، به اطلاع می رساند متقاضیانی که اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی آنها در محدوده زمانی 98/11/01 لغایت 99/02/30 پایان می یابد می توانند تا 99/02/31 بدون نیاز به تمدید پروانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام نمایند.