قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

به اطلاع می رساند، مهندسین محترم عضو سازمان که تاریخ تولد فرزندان آنها 5 اسفندماه مصادف با روز بزرگداشت مهندسی می باشد، می توانند مدارک فرزندان خود که در تاریخ فوق به دنیا آمده اند را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/12/12 به واحد روابط عمومی سازمان آقای مهندس گتوئی زاده تحویل دهند.

* مدارک لازم:

– اصل و کپی صفحه اول شناسنامه فرزند متولد 5 اسفند، به همراه اصل و کپی صفحه اول و صفحه درج مشخصات فرزندان شناسنامه خود عضو سازمان