در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 67 مورخه 98/11/06 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه مشاور امور بیمه ای با موضوع بدهی حق بیمه سنواتی کارکنان سازمان نظام مهندسی قرائت و به اتفاق آراء مقرر گردید که قرارداد مشاوره بیمه‌ای با ایشان در ماه‌ های بهمن و اسفند با مبلغ ماهانه به صورت خالص دو میلیون تومان بسته شود.
  • مفاد فرم تاییدیه مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در رابطه با رسیدگی به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97/12/29 سازمان به موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق قرائت که مورد تایید قرار گرفت.
  • نامه شماره 3356/ش/د مورخ 98/10/30 شهرداری دلوار در خصوص تعیین تکلیف ساختمانهای مسکونی داخل محدوده شهر و عدم وجود ساختمانی به نام سازمان نظام مهندسی در دلوار مطرح و مقرر گردید که با توجه به پیشنهاد شهرداری دلوار، جلسه چهار جانبه بین سازمان، شهرداری، دفتر فنی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی در ارتباط با محدوده فعالیت سازمان در آن شهر (خصوصاً ساختمان های تجاری محدوده بلوار خلیج فارس) تشکیل شود. ضمناً در اسرع وقت پاسخ نامه شهرداری ارسال گردد.
  • نامه شماره 983/1/3144 مورخ 98/11/06 مدیر اجرایی سازمان با موضوع درخواست پرداخت ۱۰ میلیون تومان تنخواه به آقای قائدی جهت برگزاری همایش برق قرائت و به اتفاق آراء، با پرداخت آن با رعایت شرایط نظامنامه موافقت شد.
  • نامه شماره 983/1/2952 مورخ 98/10/17 آقای مهندس نعمتی به پیوست صورتجلسه مورخ 98/10/15 کمیته تخصصی گاز قرائت و با بند یک آن در مورد افزایش مبنای کارکرد ناظرین به اتفاق آرا موافقت شد.
  • نامه شماره 983/1/3145 مورخ 98/11/06 مدیر اجرایی سازمان به پیوست صورتجلسه شماره ۲۲ مورخ 98/11/15 کمیته ورزشی و رفاهی قرائت و با خرید ۵۰ قطعه بلیط کنسرت مسیح و آرش جهت کنگان به اتفاق آراء موافقت شد.
  • نامه شماره 983/1/3146 مورخ 98/11/06 مدیر اجرایی به پیوست نامه شماره 2896-89 مورخ 98/09/03 شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG دریا کولاک بوشهر مطرح و مقرر گردید که نقشه های مربوطه مطابق روال سایر نقشه ها، کنترل شوند. همچنین مهندس ناظر با هماهنگی مسئول دفتر نمایندگی برازجان انتخاب شود.
  • نامه شماره 13648/د/ش م مورخ 98/11/01 شورای مرکزی با موضوع تدوین کتابچه حاوی اطلاعات اعضای هیئت مدیره استانها قرائت شد و مقرر گردید که اطلاعات درخواستی مطابق فرم پیوست نامه، به شورای مرکزی ارسال شود.
  • نامه مورخ 98/10/28 مشاور حقوقی سازمان در خصوص شرایط اجرای تاسیسات در مسیر عمودی و مستقل از هم و نظر کمیسیون تخصصی معماری قرائت و مقرر گردید که در خصوص انطباق ایده مطرح شده با مقررات ملی ساختمان، از شورای مرکزی استعلام شود.