قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

ضمن عرض تبریک روز مهندس به کلیه اعضاء محترم، بدینوسیله عدم برگزاری پیاده روی و اجتماعات مهندسین در استان به مناسبت روز مهندس را اعلام می دارد.

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان بوشهر