در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 65 مورخه 98/10/22 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/2688 مورخ 98/09/25 در خصوص رعایت اجرای تاسیسات در مسیر عمودی و مستقل از هم و نظر کمیسیون تخصصی معماری در اینمورد قرائت و مقرر گردید از طریق مشاور حقوقی، در ارتباط با مسئله حقوقی مذکور جهت سقف سرویس بهداشتی و حمام از اداره کل ثبت اسناد اقدام شود. همچنین از شورای مرکزی نیز در این مورد استعلام گردد و نامه پیرو به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم ارسال گردد.
  • نامه شماره 983/1/2714 مورخ 98/09/27 به پیوست صورتجلسه شماره ۲۳ کمیسیون تخصصی معماری مطرح و با اکثریت آراء، با بند ۳ صورتجلسه (تخصیص کمک هزینه اینترنت به اعضای کمیسیون کنترل نقشه)، با توجه به بررسی کلی افزایش حق الزحمه آنها مخالفت شد.
  • نامه شماره 983/1/1787 مورخ 98/07/01 در ارتباط با نحوه محاسبه زیربنای مفید و محاسبه درز انقطاع مطرح و مقرر گردید در نظامنامه نحوه محاسبه ریز متره، با حضور آقایان مهندس سعدآبادی، علم بلادی و هر کدام از اعضای هیئت مدیره که مایل هستند، حداکثر ظرف مدت دو هفته، موضوع بررسی و منظور گردد.
  • نامه شماره 983/1/1331 مورخ 98/05/12 ریاست سازمان در مورد کمیته داوری و کمیته فنی مطرح و مقرر گردید آقای مهندس چمانی ریک، به استناد ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظامنامه نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیته فنی ( به انضمام شرح وظایف کمیته) را تدوین و به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ارائه نماید.
  • با توجه به بند ۶ مصوبه جلسه شماره ۶۴ مورخ 98/10/22 هیئت مدیره، شرایط انتخابات رئیس دفتر نمایندگی شهرستان کنگان به شرح ذیل تعیین گردید:

 

* کارکنان و مسئول دفتر نمایندگی در تمام مدت رای گیری و شمارش رای، در محل دفتر نمایندگی حضور نداشته باشند.

* نماینده کاندیداها در صورت تمایل، با معرفی کتبی کاندیداها، می‌توانند در محل رای گیری حضور داشته باشند.

* حداقل یکی از بازرسان و آقای مهندس زاهدی، در طول مدت زمان رای گیری و شمارش آراء، در محل رای گیری حضور داشته باشد.

* حضور مدیر اجرایی در محل رای گیری الزامی است. ایشان مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.

* ارائه کارت عضویت برای رای گیری لازم است.

* از نماینده اداره کل راه و شهرسازی جهت حضور در محل رای گیری دعوت به عمل آید.

* زمان برگزاری انتخابات، روز پنجشنبه مورخ 98/11/03 از ساعت 09:00 تا 17:00 تعیین گردید. در صورت لزوم و با درخواست مدیر اجرایی و تایید رئیس سازمان، مدت زمان رأی گیری می تواند حداکثر دو ساعت افزایش یابد.

* اعضای دارای پروانه اشتغال به کار که آدرس آنها در پشت پروانه اشتغال به کار درج گردیده یا اولویت اول نظارت آنها، بندرکنگان می باشد، حق دادن رای را دارند.

  • بر اساس بند ۶ این صورتجلسه، آقایان مهندس محمدجواد علی نژاد با اکثریت آراء و ضرغام تفضلی زاده به اتفاق آراء به همراه آقای مهندس علی پریشانی حیدرپور، به عنوان کاندیداهای ریاست دفتر نمایندگی شهرستان کنگان، جهت معرفی به اعضای دفتر مذکور انتخاب گردیدند.
  • نامه شماره 983/9/2977 مورخ 98/10/22 مسئول دفتر نمایندگی کنگان با موضوع درخواست افزایش ظرفیت ناظرین گاز مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که پس از تایید مسئول دفتر کنترل نظارت گاز و آبفا، ۲۰ درصد به ظرفیت آنها اضافه شود.

آقای مهندس سنائی دشتی گزارش جلسه با آقای مهندس خرم در روز سه شنبه هفته قبل و قول ایشان مبنی بر حضور در همایش برق بوشهر در بعد از ظهر روز ۱۵ بهمن در سالن لیان را ارائه نمود. ضمناً مقرر گردید که اجلاس اعضای هیئت مدیره استانها در رشته برق، صبح روز ۱۶ بهمن برگزار شود. همچنین مقرر گردید که از هیئت رئیسه شورای مرکزی نیز دعوت به عمل آید. حتی الامکان جلسه مشترک هیئت مدیره با آقای مهندس خرم و همچنین جلسه مشترک با استاندار بوشهر و آقای مهندس خرم نیز برگزار شود. ضمناً مقرر گردید در جلسه آینده هیئت مدیره، اعتبار مورد نیاز برگزاری اجلاس توسط ریاست سازمان پیشنهاد و تصمیم گیری شود.