قابل توجه کلیه مجریان حقیقی و حقوقی محترم لوله کشی گاز:

نامه به شماره 982/1/29744 سازمان در خصوص معرفی یک نفر رابط جهت دفتر مرکزی تا تاریخ 98/11/30 به پیوست قابل دریافت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه