متن نامه تشکر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان به دلیل حمایت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بوشهر از مردم سیل زده آن استان جهت اطلاع اعضا محترم سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد.