به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه مورخه 98/11/08 ریاست سازمان از مسابقات کشوری مهارت در رشته تاسیسات برق که در مرکز شماره 3 فنی و حرفه ای برگزار گردید بازدید به عمل آوردند، در این بازدید جناب آقای مهندس سنائی دشتی ضمن تاکید بر لزوم گسترش آموزش های مهارتی جهت حل معضل اشتغال، خواستار ارتباط هر چه بیشتر سازمان با مراکز فنی و حرفه ای شد و در ادامه جناب آقای دوراهکی مدیر کل محترم اداره فنی و حرفه ای استان ضمن ارائه توضیحات در خصوص این مسابقات و پتانسیل ها و ظرفیت های مرکز آموزشی فنی و حرفه ای در سطح استان پرداخت و در این بازدید از کارگاههای مختلف موجود در این مرکز بازدید به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر