قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در مورخ 98/10/24 اولین جلسه کارگروه پایش اخلاق حرفه ای انجام شد که با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه، رئیس، نائب رئیس و دبیر کارگروه انتخاب گردید.

اسامی اعضا گروه: آقایان مهندس سیامک ارجمندزاده – غلامرضا سیه بازی – آرش پوربهی – یاسر آریان پور – محمدمهدی باغبانی – داریوش مظفری – عبدالخالق روان بد

رئیس کارگروه :آقای مهندس سیامک ارجمندزاده

نائب رئیس کارگروه : آقای مهندس داریوش مظفری

دبیر کارگروه : آقای مهندس یاسر آریان پور