در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 63 مورخه 98/10/08 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • نامه شماره 7052/خ/98 مورخ 98/09/13 شرکت خانه سازی پارسمان سازه در مورد مالکیت سیستم سقف کوبیاکس قرائت شد.
 • نامه شماره 33132/د/ش م مورخ 98/10/03 شورای مرکزی به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرائت شد.
 • نامه شماره 983/4/2853 مورخ 98/10/08 مسئول دفتر نمایندگی عالیشهر به پیوست تصویر معرفی نامه ارسالی از دفتر امام جمعه عالیشهر مطرح و مقرر گردید در صورت اعلام تمایل مهندسان ناظر به تخفیف یا نظارت رایگان، میزان حق الزحمه پس از تخفیف و عوارض سازمان به حساب سازمان پرداخت گردد. ضمناً مساحت مربوطه (یا مساحت معادل مربوطه)، در محاسبه لیست انتظار نظارت منظور نگردد. در هر صورت مطابق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، مساحت مربوط در ظرفیت مهندس (مهندسان) ناظر محاسبه می‌شود.
 • نامه شماره 22/98/50190 مورخ 98/10/01 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص نحوه اعمال ضرایب افزایش ظرفیت خدمات مهندسی قرائت و مقرر گردید علاوه بر طرح موضوع محاسبه هر ۵ نظارت تاسیسات برق و مکانیک همانند مهندسان عمران و معمار (مطابق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی)، مجوز اعمال افزایش ظرفیت طراحی و نظارت مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با تشخیص هیئت مدیره و بدون محدودیت سال اجرای مصوبه اخذ شود.
 • با تقاضای برگزاری همایش استفاده بهینه از ظرفیت مهندسین برق نظام مهندسی در توسعه پایدار استان در روز سه شنبه 15 بهمن با هزینه حداکثر ۴۵ میلیون تومان با اکثریت آرا موافقت شد.
 • پیش‌نویس تفاهمنامه فیمابین اداره کل بهزیستی و سازمان نظام مهندسی با موضوع امور مربوط به مناسب سازی محیط برای افراد دارای معلولیت و سالمندان مطرح و مقرر گردید پس از تایید آقای مهندس سعدآبادی و مشورت با مشاور حقوقی، تفاهمنامه مربوط به عقد گردد.
 • نامه شماره 2924/ش/د مورخ 98/09/26 شهرداری بندر دلوار با موضوع طراحی و نظارت ساختمان های با مصالح بنایی تا سقف دو طبقه با نظارت بنیاد مسکن و واحد فنی شهرداری مطرح و مقرر گردید به اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت عمرانی استانداری اعلام شود که سازمان آمادگی اعمال طراحی و نظارت کلیه ساختمانها در دلوار را دارد. رونوشت نامه به شهرداری بندر دلوار در پاسخ به نامه مذکور ارسال شود.
 • نامه شماره 983/1/2575 مورخ 98/09/12 در ارتباط با کمیسیون تخصصی مکانیک مطرح و با توجه به اینکه انتخاب اعضای کمیسیون مذکور بر اساس نظامنامه گروه‌های تخصصی مصوبه شورای مرکزی صورت پذیرفته، به اتفاق آراء مقرر گردید در جلسه بعدی هیئت مدیره، ۲ عضو کمیسیون تخصصی مکانیک انتخاب گردد. ضمناً تا زمان اضافه شدن دو نفر مذکور، موقتاً تعداد اعضای کمیسیون ۳ نفر تعیین گردید.
 • نامه شماره 19558 مورخ 98/10/07 شهرداری برازجان با درخواست اعمال تخفیف نظارت ساختمان آقای مهراب بنافی از جانبازان جنگ تحمیلی مطرح و با اعمال تخفیف مربوط به جانبازان و کارکنان شهرداری حداکثر ۴۰۰ مترمربع تخفیف در صورت ابراز تمایل مهندسان به اتفاق آرا موافقت شد.
 • نامه شماره 983/1/2636 مورخ 98/09/19 مدیر اجرایی به پیوست درخواست آقای مهدی محمدیان مطرح و مقرر گردید که مدیر اجرایی، پیشنهاد مقدار افزایش حق الزحمه را به جلسه بعدی هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه نماید.
 • پیرو مصوبات جلسات قبلی هیئت مدیره، با پیشنهاد عضویت آقایان دکتر عبدالله آورا ، مهندس مهدی علوی نژاد و سرکار خانم مهندس لیلا روانان در کمیته فرعی ترویج مقررات ملی ساختمان زیر نظر کمیته آموزش و ترویج به مدت یک سال به اتفاق آرا موافقت شد.
 • با اکثریت آراء، آقایان مهندس مهدی حسینی، عبدالعظیم احمدزاده و احمد نوری به مدت یک سال به عنوان اعضای کمیته بتن انتخاب گردیدند.