قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان:

پیرو اطلاعیه قبلی درج شده در سایت سازمان در خصوص اجرائی شدن مقررات مفاد تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در سال 98 بدینوسیله اطلاعیه دوم جهت آگاهی لازم به حضورتان ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه