در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 60 مورخه 98/09/17 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/2475 مورخ 98/09/03 بپیوست «ضوابط و مقررات نحوه محاسبه متراژ نقشه ساختمانها» و «نظام نامه کمیسیون کنترل نقشه» قرائت و مقرر گردید توسط هیات رئیسه بررسی و سپس ابلاغ شود.
  • نامه شماره 1335/95/م مورخ 98/09/06 شورای مرکزی بپیوست بخشنامه شماره 61757/م مورخ 98/08/11 در رابطه با نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی کشور با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و مهندسان قرائت و موضوع جهت بررسی به خزانه دار، مشاورهای مالیاتی و مالی و مدیر اجرایی سازمان ارجاع گردید.
  • نامه شماره 983/1/1326 مورخ 98/05/12 مسئول کمیسیون تخصصی شهرسازی در ارتباط با تعرفه طرح تفکیک اراضی و تغییر کاربری اراضی مطرح و مقرر گردید پس از بررسی در شورای مرکزی، در جلسه بعدی هیات مدیره در اینمورد تصمیم گیری شود.
  • نامه شماره 983/1/2497 مورخ 98/09/04 مدیر اجرایی در خصوص پرداخت هزینه مکالمات مسئول دفتر کنترل نظارت مطرح و با پرداخت چهل هزار تومان (000/400 ریال) به صورت ماهیانه به مسئولین دفتر گاز و دفتر برق موافقت شد.
  • نامه شماره 983/1/2590 مورخ 98/09/16 با موضوع تقاضای تشکیل کمیته بتن مطرح و به اتفاق آراء با تشکیل این کمیته متشکل از 3 نفر تا پایان سال جاری موافقت و مقرر گردید نفرات پیشنهادی را به جلسه بعدی هیئت مدیره پیشنهاد نماید.
  • نامه شماره 2614/1/2614 مورخ 98/09/17 مسئول واحد آموزش بپیوست قرارداد فیمابین این سازمان و سازمان فنی و حرفه ای در خصوص آزمون عملی تعیین سطح مجریان آبفا مطرح و به اتفاق آراء با آن موافقت شد.
  • نامه شماره 11520/د/ش م مورخ 98/02/23 در مورد تشکیل کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای بر اساس ماده 2 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح و مقرر گردید که نظامنامه مربوطه در اختیار هیات مدیره قرار گرفته و در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری شود.
  • با اکثریت آراء ، مقرر گردید آقای مهندس ……….. از مسئول تمام وقت به پاره وقت تبدیل شود. ضمناً قرارداد سرکار خانم ………………………. تمدید نگردد.