در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 57 مورخه 98/08/26 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/2128 مورخ 98/07/29 قرائت شد و مقرر گردید که با شرکت گاز مکاتبه شود و از شورای مرکزی هم در خصوص نامه مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا استعلام گردد.
  • نامه شماره 28/98/43328 مورخ 98/08/26 جناب مهندس رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص تعرفه خدمات مهندسی 98 قرائت شد و مقرر گردید اجرای بند 5 صورتجلسه شماره 55 هیئت مدیره در اعمال تعرفه های جدید تا اطلاع ثانوی به تعویق افتد و در این خصوص اطلاع رسانی کامل انجام گیرد.
  • نامه شماره 983/1/2378 مورخ 98/08/26 در خصوص اخذ شناسنامه فنی و ملکی مربوط به موارد خاص ساختمانهای مربوط به قبل از مصوبه هیات مدیره در این خصوص قرائت شد و با اکثریت آراء مقرر گردید برای ساختمانهایی که طبقه همکف هنوز پایان کار نگرفته و پس از مصوبه هیئت مدیره در خصوص الزام اخذ شناسنامه فنی و ملکی برای افزایش بنا طبقه جدید اقدام نموده است، شناسنامه فنی و ملکی اخذ نگردد و در مواردی که طبقه اول دارای پایان کار است و مالک تقاضای افزایش بنا دارد، صرفاً جهت طبقه دوم شناسنامه فنی و ملکی اخذ گردد.
  • در خصوص نامه های شماره 983/5/2351 مورخ 98/08/22 و شماره 983/1/2368 مورخ 98/08/25 مقرر گردید کمیته فنی اعلام طریق نماید.
  • در خصوص نامه شماره 983/1/2377 مورخ 98/08/26 مدیر اجرایی سازمان موضوع بیمه تکمیل درمان کارکنان سازمان قرائت و پس از گزارش مهندس فرح شیرازی خزانه دار سازمان در خصوص عدم منع بودجه سال 98 با اکثریت آراء مقرر گردید سهم سازمان از بیمه تکمیل درمان کارکنان 60 درصد و سهم پرسنل 40 درصد محاسبه و پرداخت گردد.
  • صورتجلسه کمیته هماهنگی استان در خصوص اجرایی کردن سیستم ارت ساختمانها قرائت و موارد فنی آن تشریح گردید و با اکثریت آراء تصویب گردید.
  • نامه شماره 12948/د/ش م مورخ 98/07/29 دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در خصوص مسئول آن، فرد مورد نظر توسط هیات مدیره در جلسه آینده انتخاب گردد.