در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 56 مورخه 98/08/19 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • تراز مالی سال 97 به اتفاق آراء به تصویب رسید.
 • نامه شماره 983/1/2182 مورخ 98/08/04 موضوع درخواست پرداخت پاداش شش ماهه اول سال 98 قرائت و پس از ارائه توضیحات خزانه دار سازمان، به اتفاق آراء مقرر گردید با حداکثر مبلغ کل 35 میلیون تومان، بین حداقل 400 تا حداکثر 700 هزار تومان با تشخیص رئیس سازمان به کارکنان پرداخت شود. ضمناً پاداش 6 ماهه اول سال 98 هیات مدیره با رعایت سقف آیتم مربوطه، معادل ریالی 20 ساعت کاری در هر ماه پرداخت گردد.
 • نامه آقای ………… در ارتباط با عودت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 95 درصد سهم مهندسان ناظر حقیقی قرائت و آقای مهندس فرح شیرازی گزارش کامل اقدامات سازمان تاکنون در اینمورد را مطابق برگه های پیوست ارائه نموده و مقرر گردید که توسط مدیر اجرایی، از نامبرده دعوت شود که جهت رسیدگی به موضوع مطالبات ایشان به سازمان مراجعه نماید. ضمناً تصویر نامه، به حراست اداره کل راه و شهرسازی نیز جهت اطلاع ارسال شود.
 • به اتفاق آراء مقرر گردید از تاریخ 98/08/20 ، پایان ساعت کاری سازمان ساعت 15 شود. ضمناً کارمندان پانزده دقیقه جهت تعجیل در خروج از سازمان مجاز می باشند. (طبق قانون کار)
 • نامه شماره 983/1/2300 مورخ 98/08/18 مبلغ ارائه خدمات به مجریان لوله کشی گاز مطرح که به اتفاق آراء مقرر گردید افزایش مربوطه، مطابق میزان افزایش تعرفه طراحی و نظارت سال 98 نسبت به سال 96 باشد.
 • با خرید دستگاه ذخیره ساز جهت واحد IT به اتفاق آراء موافقت شد.
 • نامه شماره 98/4026/س مورخ 98/07/29 سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان با موضوع هشتمین نشست ادواری اعضای بسیجی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و آقای مهندس جعفر زاهدی جهت شرکت در نشست مذکور تعیین گردید.
 • نامه شماره 12707/د/ ش م مورخ 98/06/31 شورای مرکزی در مورد نحوه حضور اعضای علی البدل هیات مدیره در جلسات هیات مدیره قرائت شد.
 • نامه شماره 983/1/2267 مورخ 98/08/13 درخواست آقای ……………… مبنی بر تقاضای پرداخت بیمه سربازی نامبرده بمنظور بازنشستگی در سال جاری قرائت و با درخواست ایشان به اتفاق آراء موافقت شد.
 • با توجه به بند 2 صورتجلسه هیات مدیره شماره 55 مورخ 98/08/12 در مورد مجموع ضوابط اجرایی کنترل کیفی بتن، تبصره اضافه شده به متن ضوابط مطابق برگ پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.
 • با توجه به بند 4 صورتجلسه شماره 64 مورخ 98/08/18 هیات رئیسه، به هیات مدیره پیشنهاد گردید که به تعدادی به صورت بی نام جهت مهندسان ناظر، بیمه حوادث توسط سازمان انجام شود. بررسی موضوع به کمیته رفاهی و ورزشی ارجاع گردید.