در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 55 مورخه 98/08/12 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/2060 مورخ 98/07/23 خانم صورتجلسه شماره 18 کمیسیون تخصصی معماری مطرح و با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر عضویت خانم ها مهندس فرشته زارعی و محبوبه میمنی در کمیسیون کنترل نقشه معماری موافقت شد.
  • پیرو مصوبه بند 6 صورتجلسه شماره 53 هیات مدیره در مورد مجموع ضوابط اجرایی کنترل کیفی بتن، ضمن تایید مجموعه ضوابط اجرایی، به اتفاق آراء مقرر گردید اولاً جدول مقادیر بتن مصرفی مطابق پیوست شماره یک مجموعه، در تمامی نقشه های سازه که از ابتدای آذر ماه سال جاری، در کمیسیون کنترل نقشه کنترل می گردد، گنجانده شود. ثانیاً جدول تواتر نمونه برداری، توسط آزمایشگاه مورد قرارداد مالک تکمیل شده و یک نسخه توسط مالک، در اختیار سازمان قرارداده شود. ثالثاً فراخوان آزمایشگاههای صاحب صلاحیت در اینمورد زده شود. رابعاً از ابتدای دیماه سال جاری، در مرحله اول، ساختمانهای گروه «ج» و «د» و کلیه ساختمانهای دارای سازه با فناوری نوین در بوشهر مشمول اجرای الزامی شدن آزمایش بتن گردد. خامساً دوره آموزشی با هماهنگی کمیته آموزش و کمیته بتن برای مهندسان برگزار شود.
  • بر اساس جلسه مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی و با توجه به بند 2 نامه شماره 12974/د/ش م مورخ 98/08/04 شورای مرکزی، به اتفاق آراء مقرر گردید تعرفه طراحی و نظارت در سال 98 با توجه به نامه وزارت راه و شهرسازی و مطابق جدول پیوست، از ابتدای آذر ماه اعمال گردد. جهت ساختمانهای واقع در بافت فرسوده و شهرستانهای مندرج در مصوبه هیئت چهار نفره، مطابق مصوبه مذکور، 10 درصد کاهش تعرفه منظور می گردد.
  • حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر، بر اساس افزایش تعرفه اعلامی از شورای مرکزی، مطابق برگ پیوست، به اتفاق آراء به تصویب رسید. حق الزحمه بازدید مجدد نیز با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید که از 20 آبان ماه، عملیاتی شود.
  • حق الزحمه بازرسی انشعاب آب و فاضلاب با اکثریت آراء، مطابق برگ پیوست (بر اساس افزایش تعرفه اعلامی از شورای مرکزی) به تصویب رسید و مقرر گردید از 20 آبان ماه، عملیاتی شود.