شماره های برندگان مسابقه پیامکی سازمان در مهرماه به شرح ذیل می باشد. ضمناً جواب صحیح مسابقه مهرماه گزینه شماره 1 بوده است.

 

0713***0917

6241***0917

3055***0917

7965***0917

0871***0917