به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند، با توجه به ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی تمامی فعالیت های طراحی مهندسین می بایست در قالب دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی صورت پذیرد، لذا اعلام می گردد دفاتر طراحی که اعتبار پروانه آنها به اتمام رسیده است و همچنین اشخاص حقیقی جهت دریافت نامه به سازمان مراجعه نمایند.

 

* دفاتر کلیه تغییرات خود (ورود، خرو، تمدی، تاسی) را نیز می توانند طی درخواست به سازمان ارائه نمایند و تا تاریخ 98/10/10 پروانه جدید دفتر را به سازمان ارائه نمایند.

* اشخاص حقیقی که تاکنون به صورت حقیقی فعالیت طراحی می نموده اند نیز می بایست ادامه فعالیت خود را در قالب دفاتر طراحی و یا شرکت های حقوقی ادامه نمایند.

* ضمنا به اطلاع می رساند که دفاتر و شرکت هایی که تغییرات خود (ورود، خروج) در این تاریخ ارائه می نمایند دیگر در پایان سال (اسفندماه) نمی توانند در خواست تغییر جدیدی ارائه دهند.