قابل توجه مهندسین طراح رشته معماری و مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی:

 

فایل اتوکد نمونه شیت توضیحات معماری بر اساس ضوابط اعلامی نامه شماره 982/1/13021 مورخه 98/07/07