قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:

با توجه به تعداد محدود بلیط سینما بهمن از تاریخ  98/09/03 تا 98/09/08 جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط خود از 98/09/09 تا 98/09/13 به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرماید.

1-اعتبار بلیط تا مورخ  98/10/30 بوده و غیر قابل تمدید می باشد.

2- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال 98 الزامی می باشد.

3- به ازاء هر نفر حداکثر 4 قطعه بلیط تعلق می گیرد.

4- جهت استفاده از بلیط 2 ساعت قبل از شروع فیلم مورد نظر به سینما مراجعه و در صورت تکمیل ظرفیت سانس ،سازمان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5- بلیطها همه روزه به جز روز سه شنبه قابل استفاده می باشد.

6- مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط 50/000 ريال می باشد.

 آدرس : بوشهر- سینما بهمن