بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اجرای الزامی شدن آزمایش کنترل کیفی بتن از تاریخ 98/10/01 جهت ساخت و سازهای شهری، از آزمایشگاه های دارای صلاحیت در این زمینه جهت همکاری با این سازمان دعوت بعمل می آید.