بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص مجموعه ضوابط اجرایی کنترل کیفی بتن، ضروریست از تاریخ 98/09/01 جدول مقادیر بتن مصرفی مطابق با فرم پیوست در تمامی نقشه های سازه قرار داده شود.

لازم به ذکر است در مرحله اول، ساختمان های گروه ( ج و د ) و کلیه ساختمان های طراحی شده با سازه نوین از تاریخ 98/10/01 مشمول اجرای الزامی شدن آزمایش بتن می گردند.

 

لینک دریافت و مشاهده جدول مقادیر بتن مصرفی در ساختمان