قابل توجه کلیه مهندسین محترم رشته تأسیسات برقی:

اطلاعیه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره آموزشی انتخاب طراحی و اجرای پست برق اختصاصی جهت آگاهی لازم ابلاغ می گردد.