قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان و دفاتر محترم فنی و مهندسی و شرکت ها حقوقی:

نامه ریاست محترم سازمان به همراه تعرفه خدمات مهندسی نظارت و طراحی جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت نامه ریاست سازمان

لینک دریافت تعرفه خدمات مهندسی سال 1398