شماره های برندگان مسابقه پیامکی سازمان در مهرماه به شرح ذیل می باشد. ضمناً جواب صحیح مسابقه مهرماه گزینه شماره 3 بوده است.

 

1310***0917

3896***0917

2954***0905

2822***0903

6380***0917