در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 52 مورخه 98/07/21 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با توجه به جلسات مشترک، نظر مثبت اعضای هیئت چهار نفره مبنی بر افزایش 20 درصدی تعرفه گاز جلب شده که مقرر گردید به محض امضای صورتجلسه مربوطه، اجرایی شود.
  • با توجه به مذاکره با رئیس دفتر اجرای برق و بمنظور رعایت قانون، محدودیت تعداد کار مجریان برق باید برداشته شود که به اتفاق آراء به تصویب رسید.
  • آقایان مهندس حسنعلی شهابی و قاضی مجید آرامی به اتفاق آراء بعنوان نمایندگان هیات مدیره در کمیته انضباطی کار سازمان انتخاب گردیدند و مقرر شد که در ارتباط با سایر اعضای کمیته مذکور، مطابق ضوابط قانونی مربوطه، اقدام لازم صورت پذیرد.
  • با اکثریت آراء، مقرر گردید عدم نیاز یکی از کارمندان (با توجه به مصوبه مجمع) اعلام گردد.
  • نامه مورخ 98/05/28 آقای علی محمدی نژاد مبنی بر تقاضای اجاره زمین کشاورزی سازمان قرائت و با آن با اکثریت آراء مخالفت شد. ضمناً به اتفاق آراء مقرر گردید مجوز فروش زمین مذکور از اولین مجمع عمومی گرفته شود.