قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 50 مورخه 98/07/07 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • با توجه به مصوبه بند 1 جلسه شماره 46 مورخ 98/06/03 هیات مدیره، نامه شماره 983/1/1877 مورخ 98/07/07 مسئول کمیسیون تخصصی معماری در ارتباط با ضوابط و مقررات طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی قرائت و به اتفاق آراء با ابلاغ آن موافقت شد.
 • صورتجلسات 12 و 13 و 14 کمیته رفاهی و ورزشی قرائت و ضمن موافقت با آن به اتفاق آراء، مقرر گردید که اجرای بند یک صورتجلسه شماره 14 پس از عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت پذیرد.
 • نامه شماره 1/174357 مورخ 98/07/02 کمیته امداد امام استان بوشهر در مورد تهیه بسته های تحصیلی و فرهنگی جهت دانش آموزان بی بضاعت استان قرائت و به اتفاق آراء مقرر گردید دو میلیون و پانصد هزار تومان (2/500/000 تومان) معادل ده بسته تحصیلی به این امر اختصاص یابد.
 • نامه شماره 983/1/1845 مورخ 98/07/03 مدیر اجرایی مبنی بر واریز اشتباهی مبلغ دریافتی از راه و شهرسازی بابت نظارت عالیه به مبلغ یک میلیارد ریال مطرح و به اتفاق آراء با جابجایی آن به حساب هزینه کردها موافقت شد.
 • نامه شماره 983/1/1848 مورخ 98/07/03 مدیر اجرایی مبنی بر وجود مبالغ واریزی به حساب 2442 بانک ملت مربوط به قراردادهای قبل از تاریخ 97/03/01 و پرداخت آن به ناظران از سایر حسابهای سازمان قرائت و به اتفاق آراء با انتقال آن به مبلغ 5/666/009/830 ریال به حساب هزینه کردها موافقت شد.
 • نامه شماره 983/1/1840 مورخ 98/07/03 مدیر اجرایی در مورد قراردادهای نظارت شرکتهای حقوقی که به حساب 2442 بانک ملت واریز شده ولی پرداخت مبلغ مذکور به شرکتها، از سایر حسابهای سازمان صورت پذیرفته است قرائت و به اتفاق آراء با انتقال وجه مربوطه به مبلغ 3/543/189/375 ریال به حساب هزینه کردها موافقت شد.
 • با توجه به بند 3 جلسه شماره 48 مورخ 9806/24 هیات مدیره، مقرر گردید که مبلغ 40 میلیارد ریال از حساب شماره 2603072009 بانک تجارت به حساب سپرده سرمایه گذاری کاردان بانک مذکور انتقال یابد.
 • نامه شماره 985/3/1 مورخ 98/07/03 بازرسان سازمان مبنی بر معرفی آقای علی فروزانی جهت امور کارشناس حسابداری مطرح که با توجه به اینکه نامبرده، از سالهای قبل، حسابرس بازرسان قبلی نیز بوده است، مقرر گردید که تا تعیین حق الزحمه نامبرده توسط بازرسان، بصورت علی الحساب از ابتدای سال جاری، همان مبلغ حق الزحمه سال 97 پرداخت شود.
 • مقرر گردید با توجه به بند 4 نامه شماره 11348/د/ش م مورخ 98/02/03 شورای مرکزی مبنی بر مجاز نبودن واریز حق الزحمه طراحی به حسابهای سازمان استانها، جهت طراحی شهرسازی نیز همان روال 4 رشته انجام پذیرد و فقط 5 درصد عوارض سازمان اخذ شود و مهر کنترل طراحی برروی نقشه های شهرسازی درج شود. ضمناً نقشه های شهرسازی توسط کمیسیون تخصصی شهرسازی کنترل و مبلغ کل طراحی هر نقشه نیز توسط همان کمیسیون اعلام گردد.
 • نامه شماره 983/1/1844 مورخ 98/07/03 مدیر اجرایی با موضوع مواجه شدن با خطای «نام تکراری» در مراحل ثبت نام سازمان در سامانه ثبت شرکتهای اداره ثبت استان قرائت و به اتفاق آراء مقرر گردید که ضمن اعلام موضوع به شورای مرکزی، در مورد نحوه رفع مشکل به وجود آمده، درخواست ارائه طریق شود.
 • نامه شماره 983/4/1857 مورخ 98/07/06 مسئول دفتر نمایندگی عالیشهر در مورد الزامی شدن معرفی مجری تجربی مجاز جهت تاسیسات برق و آب و فاضلاب جهت پروژه های تمدیدی قرائت که مقرر گردید موضوع مذکور فقط جهت قراردادهای جدید الزامی باشد.
 • آقای مهندس راویان گزارش برگزاری دو جلسه مشترک هیات رئیسه و مسئولین شهرداری برازجان را ارائه داد.
 • بند 8 مصوبه صورتجلسه شماره 57 مورخ 98/07/03 هیات رئیسه در مورد طراحی و نظارت رایگان ساختمانهای با مالکیت کارکنان شهرداری برازجان و یا همسر وی قرائت و به اتفاق آراء به تصویب رسید. ضمناً مقرر گردید علاوه بر ظرفیت، تعداد کارهای مربوطه نیز جهت طراحان و ناظران محسوب گردد.
 • بند 9 صورتجلسه شماره 57 مورخ 98/07/03 هیات رئیسه در مورد صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانهای دارای 3 طبقه و بالاتر (بدون محدودیت متراژ) در شهر برازجان، در مرحله اول جهت نیمه دوم سال جاری به اتفاق آراء به تصویب رسیده و مقرر گردید که همان تخفیف جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی بندر گناوه، شامل ساختمانهای مذکور گردد.
 • نامه شماره 983/1/1775 مورخ 98/06/31 آقای مهندس نعمتی مبنی بر اعمال اصلاحات در فرم قرارداد نظارت و بازرسی لوله کشی گاز داخلی ساختمان (فرم شماره 2) قرائت و به اتفاق آراء ضمن تایید اصلاحات پیشنهادی، مقرر گردید که بند 3 ماده 7 (تعهدات مجری)، به علت اینکه در اتوماسیون مربوطه بصورت اتوماتیک در حال اجرا است، حذف شود.
 • مقرر گردید که در صورت لزوم، با هماهنگی با آقای مهندس سیف زاده، جلسه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساعت 15:00 یا 16:00 تشکیل شود.
 • نامه شماره 10/151/د ن مورخ 98/07/02 مرکز تشخیص درمانی نوید مبنی بر تقاضای استمهال قسط دوم حق النظارت ناظرین قرائت و به اتفاق آراء با آن مخالفت شد.
 • نامه مورخ 98/07/02 مشاور حقوقی با موضوع بررسی قراردادهای کارکنان سازمان قرائت و به اتفاق آراء مقرر گردید موضوع جهت اجرای مفاد آن به امور مالی و اداری ابلاغ گردد.
 • مقرر گردید آقای سیداصغر گلستانه به دفتر نمایندگی دیلم و سرکار خانم زهرا شریعتی به دفتر نمایندگی جم منتقل گردند.
 • به اتفاق آراء آقای مهندس ابراهیم سعدآبادی در راستای اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان نماینده سازمان در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی تعیین گردید.