قابل توجه کلیه مهندسین محترم رشته تأسیسات مکانیکی و مجریان آبفا:

نامه به شماره 982/1/14122 سازمان به انضمام معرفی نامه مجری لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان (فرم شماره 10) جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه

لینک مشاهده و دریافت فرم شماره 10 آبفا