قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم رشته های عمران و معماری:

به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره۳۴۳۲۹/س ن مورخ ۱۸/۰۳/۹۹ شورای مرکزی و نامه شماره  ۰۲/۱۰۰/۱۳۸۸۵ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ضمن توجه به لزوم استفاده از ویرایش جدید، به مدت زمان استفاده از ویرایش قبل دقت لازم صورت پذیرد.