اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک

نام و نام خانوادگی
محسن سعیدی
سیدمحمود هاشمی لقب
غلامرضا امیدی
لیلا احمد نیا
حمید امیرکیا