معرفی اعضای کمیته نوآوری و فناوری صنعت ساختمان

نام نام خانوادگی
دکتر امین محمدی
مهندس محمدتقی بحرینی مطلق
دکتر سیدحسین حسینی