ماده 102- در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام‌ مهندسي استان‌ها، هيأت عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديره‌ها در سطح كشور تشكيل مي‌شود.‏
جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رييس سازمان از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.‏
تبصره – اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره‌ها در دو سوم استان‌هاي كشور مشروط بر اين كه در برگيرنده تمام نظام مهندسي استان‌هايي كه داراي (700) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.‏
ماده 103- جلسات فوق‌العاده هيأت عمومي بنابه تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.‏
ماده 104- جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان‌ها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت.‏ ‏افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه برعهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود. هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر مي‌باشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.‏
ماده 105- اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي‌گيري مصوبات به عهده ناظر خواهد بود.‏ ‏تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.‏
ماده 106- جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استان‌ها تشكيل مي‌شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضاء تعيين مي‌شود.‏
هيأت عمومي مي‌تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.‏
ماده 107- وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود:‏
الف ) انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته با قيد «اصلي و علي‌البدل» و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي مركزي از بين آنها.‏
ب ) شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.‏
پ ) بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.‏
ت ) بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.‏
ث ) شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استان‌هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه ميشود وحصول اطلاع از فعاليت‌ها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استان‌ها و ارائه طريق به آنها.‏
ج ) شنيدن ساير گزارش‌ها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هريك از
نظام مهندسي استان‌ها ارائه مي‌شود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.‏
چ ) اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استان‌ها با يكديگر از لحاظ تبادل
تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداري‌ها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.‏
ح ) بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامه‌هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.‏
خ ) بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.‏
د ) تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي مهندسي استان‌ها باتوجه به موقعيت و امكانات هر استان.‏
ذ ) بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ها.‏
ر ) بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامه‌ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.‏