ب ) هيأت مديره
ماده 58- هريك از نظام مهندسي استان‌ها داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته‌هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.‏
ماده 59- داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان‌ها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (2) مهندسي يا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند.‏
ماده 60- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان مي‌باشد که به شرح زير تعيين مي‌شود:‏
از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا (7) نفر
از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر
از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر
از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر
از(5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر
از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي هيأت مديره (25) نفر
هيأت مديره در هريك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت.‏
ماده 61- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود:‏
تبصره 1- در تمامي موارد اعضاي هريك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.‏
تبصره 2- در صورتي كه در ستون اولا از هريك از رشته‌هاي اصلي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره (5) عضو خواهد بود.‏
تبصره 3- چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود داشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته‌ها و گروه‌هاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد.‏
ماده 62- براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از (3) تا ‏(7) عضو نظام مهندسي استان با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد.‏ تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استان‌هايي كه تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بيش از آن (7) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت.‏
به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد (2) برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضاء رابا اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.‏
تبصره- وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را رأساً از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب نمايد.‏
ماده 63- اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.‏
تبصره- اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت درهيأت مديره باشند.‏
ماده 64- هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موضف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش‌هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:‏
الف) اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.‏
ب ) تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (15) روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.‏
پ ) اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل‌هاي ثبت نام داوطلبين.‏
ت ) درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.‏
ث ) تعيين روز و ساعت و محل يا محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد دستگاه نظارت
ج ) اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه براساس جدول ماده (61) اين آيين‌نامه.‏
چ ) اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد.‏
ح ) ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم.‏
ماده 65- داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي‌توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل‌هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.‏
ماده 66- هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان، ازمراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اين كه پاسخ استعلام‌ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آراءنسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد.‏
افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف (3) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات و اصل شده رسيدگي ونظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد.‏
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت،‌ هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضاء مي‌رساند.‏
تبصره- فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز رأي‌گيري در محل‌هاي مناسب در معرض ديد رأي دهندگان قرار داده شود.‏
ماده 67- در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابان با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محل‌هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هريك ازمحل‌هاي مذكور، هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو نظام مهندسي استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات مي‌باشد.دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.‏
ماده 68- هريك از اعضاي نظام مهندسي استان مي‌تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هريك از رشته‌هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره نظام مهندسي استان رأي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه‌ رأي خود نوشته باشد، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد.‏
تبصره- در صورتي كه رأي دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسد فقط آن اسامي حذف مي‌شود.‏
ماده 69- پس از خاتمه رأي‌گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زيرنظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نمايد. در هريك از رشته‌هاي اصلي از بين كساني كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي‌البدل در آن رشته تعيين مي‌شود ونتايج رأي‌گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام مي‌شود.‏
ماده 70- مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي‌باشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است. به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.‏ پس ازانجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان تحويل مي‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. تأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات دستگاه نظارت است، پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبار نامه‌هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي امضاء و صادر مي‌شود.‏
ماده 71- هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود، در اولين جلسه از بين خود يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال‌هاي بعد بلامانع است. همچنين هيأت رييسه از بين خوديك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانه‌دار منصوب مي‌نمايد. رييس هيأت مديره، رييس نظام مهندسي استان مي‌باشد.‏
ماده 72- جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.‏
تبصره 1- چنانچه هريك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده و عضو علي‌البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد. و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي‌شود.‏
تبصره 2- در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هريك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.‏
ماده 73- اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:‏
‏1- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي.‏
‏2- برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضاء در جهت توسعه فعاليت‌هاي حرفه‌اي و مهندسي.‏
‏3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.‏
‏4- همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.‏
‏5- نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت‌هاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.‏
‏6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مشمول قانون.‏
‏7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت‌ هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي ارزشمند
‏8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش مهندسي ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.‏
‏9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين،اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.‏
‏10- كمك به ارتقاي اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها
‏11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.‏
‏12- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.‏
‏13- تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.‏
‏14- معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام مهندسي استان.‏
‏15ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به ‏وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.‏
‏16- پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل.‏
‏17- انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده (17)قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.‏
‏18- تهيه وتصويب‌ نظام‌ نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان.‏
‏19- تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندسي استان طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مربوط.‏
‏20- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومي ‏جهت تصويب.‏
‏21- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.‏
‏22- استخدام و عزل و نصب كاركنان مهندسي استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.‏
‏23- افتتاح حساب بانكي‏، به نام نظام مهندسي استان نزد بانك‌ها و برداشت از اين حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسي استان و پرداخت هزينه‌ها
‏24- تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسا‌ب‌هاي بانكي، امضاي قراردادها،‌ اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.‏
‏25- تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.‏
‏26- اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده (17) قانون.‏
‏27- همكاري در برگزاري آزمون‌هاي موضوع قانون و آئين‌نامه اجرايي آن.‏
‏28- تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استان‌ها، موضوع ماده (86) اين آئين‌نامه.‏
‏29- تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف ونحوه همكاري.
‏30- تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظامنامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.‏
‏31- تهيه نظامنامه مربوط به كميسيون‌هاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.‏
‏32- ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و رشته‌هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.‏
‏33- تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندسي استان و مراجع ذيربط در موارد نياز، نظير حل وفصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.‏
‏34- انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه توزيع نشريات حرفه‌اي، نرم‌افزارها و غيره.‏
‏35- تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.‏
‏36- پيشنهاد تغييرات خاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان براساس (ماده 33) قانون.‏
‏37- مشورت با گروه‌هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.‏
‏38ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره مي‌باشد.‏
ماده 74- كليه مكاتبات نظام مهندسي استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او به ترتيب با امضاي نايب رييس اول يا دوم انجام مي‌شود، مگر آن كه در موارد معيني، هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.‏
ماده 75- نمايندگي نظام مهندسي استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.‏
ماده 76- هيأت مديره مي‌تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هريك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خودرا به موجب نظام‌نامه‌هاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيون‌هاي تخصصي مهندسان هر رشته درشهرستان‌هاي تابعه استان واگذار كند. اين نظام‌نامه‌ها ممكن است در صورت قبول وتأييد شوراي انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي وصدور رأي باشد.‏
ماده 77- گروه‌هاي تخصصي در هر يک از استان‌ها و در هريك از رشته‌هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشكيل مي‌شود.گروه‌هاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي‌دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارند. هيأت مديره نيز قبل از تصميم‌گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهد.‏
ماده 78- هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف (3) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي موجوددر استان اقدام كند.‏
ماده 79- هريك از گروه‌هاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از (3) تا (7)‏ عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان دررشته مربوط وساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب مي‌شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:‏
تبصره 1- انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رييسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.‏
تبصره 2- اگردر بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته‌اي موجود نباشد، به تعداد موردنياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد.‏
تبصره 3- در برگزاري انتخابات هيأت رييسه گروه‌هاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.‏
ماده 80- به منظور دسترسي ومورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها، روش‌هاي اسلامي و آداب سنتي، ملي وفرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و ساير فعاليت‌هاي مهندسي، كميته‌اي تحت عنوان «كميته نظام پيشنهادات» در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هريك از نهادهاي قانون، نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان و گروه‌هاي تخصصي موضوع ماده (16) قانون تشكيل مي‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد‌بود:‏
الف) گروه‌هاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته‌بندي و در پايان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارند.‏
ب) نظام مهندسي استان گزارش‌هاي واصل شده گروه‌هاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروه‌هاي تخصصي و اعضاءو همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي استان دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساً اقدام مي‌نمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت.‏
پ) شوراي مركزي گزارش‌هاي واصل شده نظام مهندسي استان‌ها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج درخبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل:‏
– اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي‏،
– دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي مطالب،
– تعيين اولويت‌هاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد،
– ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز،
هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت.‏
ت ) كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته براساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن وشهرسازي درهر سال جايزه‌اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان اعطا مي‌نمايد.‏