آزمون های ورود به حرفه مهندسان
تاریخ آزمون رشته پایه
آذر ۱۳۹۰ تأسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماری(تخصصی) – تستی سه
معماری(جزئیات اجزای ساختمان) -تستی سه
معماری(عمومی) سه
معماری(طراحی) سه
تأسیسات مکانیکی سه
نقشه برداری سه
اسفند ۱۳۸۹ تأسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران – محاسبات سه
عمران – نظارت سه
معماران تجربی سه
معماری(تخصصی) – تستی سه
معماری(جزئیات اجرائی ساختمان) – تستی سه
معماری (عمومی) سه
معماری(طراحی) سه
مکانیک سه
نقشه برداری سه
خرداد ۱۳۸۹ عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
تأسیسات مکانیکی سه
برق سه
نقشه برداری سه
شهرسازی سه
ترافیک سه
آذر ۱۳۸۸ معماری(تستی عمومی) سه
معماری(تستی تخصصی) سه
معماری(طراحی) سه
معماری(جزئیات طراحی) سه
پاسخنامه آزمون معماری سه
اسفند ۱۳۸۷ معماری(تستی عمومی) سه
معماری(تستی تخصصی) سه
معماری(ترسیمی) سه
معماری(طراحی) سه
شهرسازی سه
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
مکانیک سه
برق سه
نقشه برداری سه
ترافیک سه
شهریور ۱۳۸۶ معماری(عمومی) سه
معماری(تخصصی) سه
شهرسازی سه
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
مکانیک سه
برق سه
نقشه برداری سه
ترافیک سه
آذر ۱۳۸۴ معماری(تستی) پایه های یک و دو
معماری(تستی) سه
شهرسازی هرسه پایه
عمران – نظارت یک
عمران – نظارت دو
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات یک
عمران – محاسبات دو
عمران – محاسبات سه
مکانیک هر سه پایه
برق هر سه پایه
نقشه برداری هر سه پایه
ترافیک هر سه پایه