عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته نقشه برداری

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 2 به 1

تهیه نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی

تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني

محاسبات و ترسيمات كامپيوتري و نرم افزارهاي تخصصي