عناوین و سرفصل های جدید رشته عمران (نظارت)

تهيه دستورالعمل های جوشكاری (WPS) و نتايج آزمايشات مخرب و غير مخرب (PQR)

بازرسی به روشهای چشمی، مايعات نافذ و ذرات مغناطيسی

مبانی تضمين كيفيت در جوش بر اساس استاندارد ISO 3834

طراحی جوش در سازه ها و مهندسی توليد

تجهيزات و فرآيند های جوشكاری

مقدمه ای بر بازرسی جوشكاری

مواد و رفتار آنها در جوشكاری (I)

مواد و رفتار آنها در جوشكاری (II)

بازرسی به روش آلتراسونيک

بازرسی به روش راديوگرافی

اصول و مبانی طراحی جوش

کنترل کیفیت بتن و فناوری پیشرفته

روشهای ملی طرح مخلوط بتن

فن آوریهای نوین ساخت

بتن های ویژه