با توجه به مصوبه شماره (۷۰) هیئت مدیره محترم مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ اعتبار مجوز مجریان تجربی برق یکسال میباشد و بصورت سالیانه تمدید خواهد شد.