با توجه به مصوبه شماره (70) هیئت مدیره محترم مورخ 98/09/30 اعتبار مجوز مجریان تجربی برق یکسال میباشد و بصورت سالیانه تمدید خواهد شد.