موضوع: ارسال تصویر شرح وظایف کلیه مدیران و کارکنان کلیدی سازمان- شماره 94/123/ ب س ن م -مورخ 94/11/7

پاسخ ریاست به نامه مذکور

—————————————————————————————————————————————

 

موضوع: تهیه و تنظیم شیوه نامه توزیع نظارت- شماره 94/85/ ب س ن م – مورخ94/5/13

پاسخ ریاست به نامه مذکور

—————————————————————————————————————————————

 

موضوع: ارائه شیوه نامه توزیع نظارت- شماره 94/64/ ب س ن م – مورخ 94/4/8

—————————————————————————————————————————————

 

اعلام میزان کارکرد مهندسین بر روی سایت

—————————————————————————————————————————————

 

حق عضویت اعضاء سازمان

—————————————————————————————————————————————

 

اطلاعات مربوط به هزینه های فصل نامه ها و سررسید سال 94

—————————————————————————————————————————————

 

ارائه لیست قراردادهای منعقدشده با بیمه

 

—————————————————————————————————————————————

 

تاریخ:94/02/21

شماره: 94/020/ب س ن م

نائب رئیس اول محترم سازمان نظام مهندسی استان بوشهرر

موضوع : لزوم حضور بازرسان در کمیسیون معاملات سازمان

با سلام

احتراماً، با عنایت به بند ت ماده 82 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواهشمند است دستور فرمائید فهرست کاملی از کلیه قراردادهای منعقد شده با سازمان در سالهای 92و93 در اختیار بازرسان قرار گیرد . همچنین ترتیبی اتخاذ فرمائید تا یک هفته قبل از انجام هرگونه مناقصه و یا مزایده (معاملات کوچک ،متوسط وبزرگ) از بازرسان جهت حضور درکمیسیون های مزبور دعوت بعمل آید.

البته عدم حضور بازرسان و یا نمایندگان آنها در کمیسیون مربوطه مانع از انجام مراحل انجام معاملات (بر اساس مصوبه مورخ 93/03/24 ) در موعدهای از پیش تعیین شده نخواهد بود./

——————————

تاریخ:94/02/30

شماره: 94/027/ب س ن م

نائب رئیس اول محترم سازمان نظام مهندسی استان بوشهرر

موضوع :اصلاحات و یا گزارشات توجیهی در خصوص بیلان مالی 92

با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید اصلاحات و یا گزارشات توجیهی در خصوص بیلان مالی 92 به تصویب مجمع عمومی نرسیده است و مطابق تبصره ماده73 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ظرف مدت یکماه می بایست هیات مدیره گزارش توجیهی تهیه و پس از تائید بازرسان ،جهت تصویب به مجمع عمومی برسد که تا کنون این امرمحقق نشده است. لذا شایسته است دستور فرمائید ضمن تعیین زمان مجمع عمومی فوق العاده ،یک نسخه از گزارش توجیهی بیلان مالی 92 تهیه و به این بازرسان جهت بررسی و تائید ارسال نمایند. /