تاریخ:93/02/17

شماره: 005/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید یک نسخه کپی طرح طبقه بندی مشاغل در اختیار این بازرسان قرار گیرد .

——————————

تاریخ:93/02/17

شماره: 006/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 59/ب س ن م مورخ 18/12/92 خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت بودجه پیشنهادی سال 1393 سازمان براساس ریز ارقام درآمد هزینه ای تحقق یافته سال 1392 اصلاح و پس ازبررسی و تائید هیئت مدیره محترم، به مجمع عمومی فوق العاده سازمان ارائه گردد. ضمناً این بازرسان بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 12/12/92 ،آمادگی خود را جهت بررسی بودجه اصلاحی بصورت مشترک با اعضای محترم هیئت مدیره اعلام می نمائیم ./

——————————

تاریخ:93/03/31

شماره: 012/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً جهت رسیدگی به اسناد ومدارک مربوط به تعمیر و نوسازی ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر وبا توجه به ضرورت امر،خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تحویل یک نسخه کپی از کلیه اسناد و مدارک مربوطه به این بازرسان ، اقدام عاجل را به عمل آورند./

——————————

تاریخ:93/04/08

شماره: 013/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً، پیرونامه 012/93/ب س ن م مورخ31/03/93 به اطلاع میرساند تا این تاریخ،هیچگونه کپی از اسناد و مدارک مربوط به تعمیر و نوسازی ساختمان مرکزی دراختیار اینجانبان قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت اسناد درخواستی به سرکار خانم آبانگاه حسابرس اینجانبان تحویل گردد.

——————————

 

تاریخ:93/04/11

شماره: 014/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به اطلاع میرساند اینجانبان اعضای کمیته منتخب هیئت مدیره محترم جهت رسیدگی به اسناد تعمیر و نوسازی ساختمان جدید سازمان مرکزی درجلسات دوم و سوم کمیته مذکور حضور داشته و در حال بررسی اسناد مربوطه می باشیم لذا با توجه به بند22 ماده73 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،در ارتباط با نوع برخورد با کارمندان مرتبط با پرونده فوق الذکر ،هیچگونه پیشنهاد یا اظهارنظری نداریم.

——————————

تاریخ:93/04/18

شماره: 022/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 60/ب س ن م مورخ 25/12/92 در مورد مصوبه هیئت مدیره محترم مبنی بر اجرای نمای ساختمان مرکزی فعلی سازمان توسط شرکت پاریا بنا به صورت ترک تشریفات مناقصه ،متاسفانه تا این تاریخ پاسخ لازم ارائه نشده است.لذا مجدداً خواهشمند است دلایل توجیهی جهت ترک تشریفات مناقصه در اسرع وقت را به این بازرسان اعلام فرمائید .

——————————

تاریخ:93/04/18

شماره: 023/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً نظر به اینکه این بازرسان در حال بررسی اسناد مربوط به تعمیر و نوسازی ساختمان مرکزی فعلی سازمان می باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید جهت کنترل مقادیر خریداری شده و یا اجرا شده ،با بازرسان همکاری لازم (خصوصاً توسط کارکنان مطلع درزمینه های فوق الذکر) صورت پذیرد .

——————————

تاریخ:93/04/18

شماره: 024/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 06/ب س ن م مورخ 26/01/92 و 48/ ب س ن م 23/11/92 در مورد تدوین نظام نامه های اداری ومالی– معاملاتی سازمان ،خواهشمند است دستور فرمائید در تدوین موارد فوق الذکر تسریع گردد.ضمنا این بازرسان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری دراین زمینه اعلام می دارند .

——————————

تاریخ:93/04/16

شماره: 93/019/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره93/007/ ن م مورخ 93/02/21 در ارتباط با درخواست عضویت آقای مهندس بیژن باستانی در کمیته کنترل نقشه های سازه دفتر نمایندگی گناوه،به پیوست تصویر نامه نامبرده ارسال میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مورد مندرج در نامه مذکور بررسی و پاسخ لازم به اینجانبان ارسال گردد.

——————————

تاریخ:93/05/12

شماره: 93/030/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است عنوان مسئولیت آقایان مهندس علیرضا صبوری فرد و مهندس داوود دهقانی در ارتباط با تعمیرات و نوسازی ساختمان جدید سازمان را به این بازرسان اعلام نموده و یک نسخه احکام مربوطه را نیز ارسال فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/12

شماره: 93/031/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احترماً خواهشمند است تصویر مصوبه هیئت مدیره محترم در مورد تعیین اعضا جهت بازگشایی پاکات استعلام بهای موارد مربوط به تعمیرات و نوسازی ساختمان جدید سازمان را به این بازرسان ارسال فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/18

شماره: 93/038/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است حداقل مبلغ خرید در سال 1392 که می بایست بر مبنای آن استعلام صورت پذیرد را به این بازرسان اعلام فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/18

شماره: 93/039/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه در حال حاضر تعدادی از دستگاههای UPS خریداری شده در انبار سازمان نگهداری می شود و نظر به محدود بودن عمر مفید باتری آنها خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به نصب و بکارگیری دستگاههای مذکور اقدامات عاجل صورت پذیرد./

——————————

تاریخ:93/05/18

شماره: 93/040/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/031/ب س ن م مورخ 93/05/12 در مورد تعیین اعضا جهت بازگشایی پاکات استعلام بها،خواهشمند است حدود اختیارات و شرح وظایف آنها را نیز به این بازرسان اعلام فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/19

شماره: 93/041/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به نامه شماره93/7542/ن م مورخ 93/04/17 این سازمان به تعزیرات حکومتی استان بوشهر د رمورد تقاضای بررسی فاکتورهای ارائه شده توسط مجریان و فروشندگان تعمیر و نوسازی ساختمان جدید، خواهشمند است نسبت به انجام موارد ذیل اقدامات لازم را مبذول فرمائید .

1- ارسال یک نسخه از فاکتورهای پیوست نامه فوق الذکر به این بازرسان.

2- اعلام نتیجه گیریهای بعمل آمده توسط مشاور حقوقی سازمان تا کنون با توجه به گذشت یکماه از ارسال نامه فوق الاشاره.

3-تسریع در پیگیری مورد مذکور تا حصول نتیجه و اعلام آن به این بازرسان.

——————————

تاریخ:93/05/21

شماره: 93/042/ب س ن م

دادستان عمومی و انقلاب محترم شهرستان بوشهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند در جهت بررسی اسناد هزینه ای و مالی مرتبط با پروژه تعمیر و بازسازی ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی استان بوشهر،جهت وقوف یافتن از مقادیر واقعی کارهای صورت گرفته و انطباق آن با عملکرد،به استناد بند(ث) ماده 82 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،به استفاده از کارشناسهای متخصص نیاز می باشد. لذا از مقام عالی درخواست دارد که نسبت به معرفی کارشناسان ساختمانی دستورات مقتضی را صادر فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/27

شماره: 93/043/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احترماً پیروکنترل و بازنگری اسناد تعمیرات و بازسازی سازمان ،خواهشمند است اسناد وتعمیرات شهرستانها در سالهای 92 و 93 نیز در اختیار اینجانبان قرار گیرد./

——————————

تاریخ:93/05/27

شماره: 93/048/ب س ن م

مدیریت محترم تعزیرات حکومتی استان بوشهر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/7542/ن م مورخ 93/04/17 ، درخصوص بررسی فاکتورهای ارائه شده توسط مجریان و فروشندگان تعمیر و نوسازی ساختمان جدید این سازمان، با توجه به ضرورت امر وجلوگیری از فوت وقت خواهشمند است نتایج بررسی آن اداره محترم به صورت کتبی به این بازرسان اعلام فرمائید./

——————————

تاریخ:93/05/27

شماره: 93/050/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است جهت بازدید ومشاهده عینی از انبار سازمان توسط این بازرسین و حسابرس دستورات لازم را مبذول فرمائید ./

——————————

تاریخ:93/05/29

شماره: 93/053/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره037/ب س ن م مورخ 10/04/ 92 و به استناد بند “ث” ماده 82 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم با سرکار خانم آبانگاه جهت بررسی کلیه موارد مالی اعم از اسناد مالی ،انبار ،آمارهای لازم که در حیطه اختیارات بازرسین سازمان می باشد،مبذول نمایند./

——————————

تاریخ:93/05/29

شماره: 93/054/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید یک نسخه ازپلانهای اصلاحی اولیه و ثانویه ساختمان جدید سازمان و صورتجلسات تایید نقشه های مذکور توسط هیئت مدیره ، هیئت رئیسه یا مراجع دیگر را به این بازرسان تحویل نمایند ./

——————————

تاریخ:93/06/02

شماره: 93/057/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه پرونده برخی از اقلام عمده با اهمیت مربوط به تعمیر و نوسازی ساختمان جدید ( مجاور) سازمان نظام مهندسی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان دردست بررسی بوده و رسیدگی به اقلام مربوطه بدون اعلام نظر اداره مذکور امکان پذیر نمی باشد ،بدینوسیله پیشنهاد می گردد برگزاری مجمع عمومی به زمان پس از اداره کل تعزیرات حکومتی موکول گردد./

——————————

تاریخ:93/06/04

شماره: 93/061/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 93/9313/ ن م مورخ 93/05/28 به استحضار می رساند موارد درخواستی در نامه های 93/31/ ب س ن م مورخ93/05/12 و93/40/ ب س ن م مورخ 93/05/18، مصوبه هیأت مدیره محترم و نام و حدود اختیارات و شرح وظایف اعضا جهت بازگشایی پاکات استعلام بهای موارد مربوط به تعمیرات و نوسازی ساختمان جدید سازمان در سال 1392 بوده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید در ارسال پاسخ تسریع فرمایند ./

——————————

تاریخ:93/06/09

شماره: 93/062/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما خواهشمند است دستور فرمائید در برنامه زمانبندی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93/06/12 پس از بررسی بودجه 93 و ارائه گزارش هیئت مدیره در مورد بررسی تعمیر و نوسازی ساختمان جدید سازمان ،ارائه گزارش عملکرد بازرسان و همچنین گزارش در این مورد به مدت 45 دقیقه گنجانده شود./

——————————

تاریخ:93/06/10

شماره: 93/063/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/030 ب س ن م مورخ 93/05/12 با موضوع درخواست ارسال عنوان مسئولیت آقایان مهندس علیرضا صبوری فرد و مهندس داوود دهقانی در ارتباط با تعمیرات و نوسازی ساختمان جدید سازمان و احکام مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ 93/06/11 نسبت به ارسال موارد فوق الذکر اقدامات لازم را بعمل آورند ./

——————————

تاریخ:93/06/10

شماره: 93/064/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/048 ب س ن م مورخ 93/05/27 در ارتباط با اعلام نتایج بررسی فاکتورهای ارائه شده توسط مجریان و فروشندگان پروژه تعمیر و نوسازی ساختمان جدید سازمان توسط اداره تعزیرات حکومتی استان،خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 93/06/11 ، نتایج آخرین بررسی توسط اداره مذکور را به این بازرسان اعلام فرمائید./

——————————

تاریخ:93/06/10

شماره: 93/065/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما خواهشمند است دستور فرمائید یک نسخه از صورتجلسات تخریب ، دوباره کاری، کارهای پنهان شده ( مانند خاکبرداری ، برقکاری ، لوله کشی و….) وهرگونه صورتجلسه کارهای انجام شده در ارتباط با تعمیر و نوسازی ساختمان جدید سازمان (در صورت وجود ) دراختیار این بازرسان قرار گیرد ./

——————————

تاریخ:93/06/10

شماره: 93/066/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/054 ب س ن م مورخ 93/05/29 ، تاکنون پلانهای اصلاحی اولیه و ثانویه ساختمان جدید وصورتجلسات تائید نقشه های مذکور توسط هیئت رئیسه یا مراجع دیگر به این بازرسان تحویل داده نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انجام مورد فوق الذکر تسریع گردد./

——————————

تاریخ:93/06/10

شماره: 93/067/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 060/ ب س ن م مورخ 92/12/25 و 022/ 93/ب س ن م مورخ 93/04/18 در مورد درخواست اعلام علت تایید ترک تشریفات مناقصه اجرای نمای ساختمان سازمان و ارجاع کار به شرکت پاریا بنا خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./

——————————

تاریخ:93/07/07

شماره: 93/077/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً طبق بررسیهای بعمل آمده ،چیدمان انبار سازمان فاقد نظم و ترتیب می باشد و موجودیها با ماهیتها وکارکردهای متفاوت به صورت نامنظم درکنار هم قرار گرفته به گونه ای که تفکیک اقلام موجودیها به آسانی امکانپذیر نمی باشد. نحوه نگهداری بعضی از اقلام با توجه مدت دار بودن عمر آنها (باتری ups) به صورت نامطلوب میباشد. همچنین برخی از اقلام در فضای بیرون نگهداری شده که این موجب استهلاک زودرس و افساد آنها می گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمائید مواردفوق الذکر بررسی و رفع نقص شود./

——————————

تاریخ:93/07/16

شماره: 93/088/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه در بودجه پیشنهادی هیئت مدیره محترم جهت سال 1393 به تصویب مجمع عمومی رسیده،بودجه ورزش باید صرف ورزشهای همگانی شود ، خواهشمنداست ردیف بودجه ای جهت هزینه کرد موضوع بند 3 صورتجلسه شماره 96 مورخ 93/07/01 هیئت مدیره را به این بازرسان اعلام فرمائید./

——————————

تاریخ:93/08/11

شماره: 93/098/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند فروش واحد آپارتمان این سازمان ( دفتر گاز )موضوع بند یک صورتجلسه شماره 103 مورخ 93/07/27 هیأت مدیره محترم در بودجه سال 93 لحاظ نگردیده است لذا خواهشمند است پس از اصلاح بودجه 93 و یا لحاظ نمودن درآمد مربوطه در بودجه سال 94 و درصورت تایید مجمع عمومی، نسبت به انجام مورد فوق الذکر اقدام فرمایید ./

——————————

تاریخ:93/08/11

شماره: 93/099/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است این بازرسان را از نتیجه پیگیریهای بعمل آمده در خصوص شکایت آقای مهندس هادی پوربهی از نحوه توزیع نظارت در شهر گناوه موضوع بند 12 صورتجلسه شماره 103 مورخ 93/07/27 هیأت مدیره محترم مطلع فرمائید .لازم به ذکر است که تعدادی از مهندسان با مراجعه به این بازرسان در مورد ارجاع نظارت به آنها در شهر گناوه گله مند می باشند ./

——————————

تاریخ:93/08/11

شماره: 93/100/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید در جلسه عمومی مورخ 93/06/12 مقرر گردید حداکثر ظرف مدت دو ماه آمار نظارتهای مهندسان در سال 92 و93 درسایت سازمان درج گردد.لذا خواهشمند است این بازرسان را از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص مطلع فرمائید ./

——————————

تاریخ:93/08/26

شماره: 93/105/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما، با توجه به مراجعه سرکار خانم مهندس مریم رومینا به این بازرسان ،ایشان اعلام نموده اند که در شهرستان کنگان به عتوان شهر دوم عضو می باشند. لیکن علی رغم تکمیل مدارک لازم ، تا کنون به نامبرده هیچگونه کار نظارت ارجاع نگردیده است.لذا خواهشمند است ضمن بررسی نسبت به ارائه گزارش مستند به این بازرسان دستورات لازم مبذول فرمائید ./

——————————

تاریخ:93/09/05

شماره: 93/116/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احترماً به استحضار می رساند بر اساس گزارشات رسیده و بررسی انجام شده با توجه به عدم اعتبار پروانه اشتغال یکی از اعضاء شرکت حقوقی پارسوماش در رشته عمران و ارائه نشدن پروانه معتبر به سازمان متاسفانه به شرکت مذکورکار جدید ارجاع گردیده لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع را به این بازرسان گزارش نمایید./

——————————

تاریخ:93/09/05

شماره: 93/117/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احترماً با توجه به صورتجلسه شماره 122مورخ 93/08/26 و شماره 123مورخ 93/08/28 کمیته محترم ژئوتکنیک سازمان،خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع ضمن رعایت شأن افراد و احقاق حقوق مالکان دستور فرمائید نسبت به ارائه گزارش اقدامات در خصوص مفاد صورتجلسات مذکور به این بازرسان دستورات لازم صادر فرمائید./

——————————

تاریخ:93/09/10

شماره: 93/119/ب س ن م

ریاست محترم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

با سلام

احتراما، بازگشت به نامه شماره 438/ش الف ن م مورخ 93/09/08 موضوع درخواست ارائه لیست کارکرد و سهمیه اعضای محترم هیئت مدیره در سالهای 91 ،93،92 به آن شورا، به استحضار میرساند ارائه لیست مذکور توسط واحدهای اجرایی سازمان امکانپذیر می باشد. لذا پس از ارائه لیست توسط سازمان به آن شورا و ارسال آن به این بازرسان،کنترل آن توسط اینجانبان براساس مدارک موجود در سازمان صورت می پذیرد./

——————————

تاریخ:93/09/11

شماره: 93/120/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما، پیرو نامه شماره 93/48 ب س ن م مورخ 93/05/27 ،خواهشمند است دستور فرمائید یک نسخه از کلیة پاسخهای اداره تعزیرات حکومتی در ارتباط با اعلام نتایج بررسی فاکتورهای ارائه شده توسط مجریان و فروشندگان پروژه تعمیر و نوسازی ساختمان جدید سازمان در اختیار این بازرسان قرار گیرد ./

——————————

تاریخ:93/09/16

شماره: 93/125/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما، بازگشت به نامة 93/15854/ ن م مورخ 93/09/15 با موضوع برگزاری مجمع عمومی ،به استحضار می رساند درتمامی سنوات گذشته،برگزاری مجمع عمومی با دستور کار بررسی بیلان مالی سال گذشته سازمان،پس از تهیه آن توسط امور مالی سازمان ،بررسی و تائید آن توسط هیأت مدیره ،ارسال به بازرسان، بررسی توسط حسابرس بازرسان،رفع نواقص وایرادات احتمال اسناد مالی مربوطه ونهایتا تایید آن توسط حسابرس و به تبع آن ،بازرسان صورت می گرفت .در حالی که به گزارش حسابرس این بازرسان،علیرغم فاصله زمانی حدود 3 هفته به زمان اعلامی مجمع عمومی،تا این تاریخ ،تهیه بیلان مالی سال 92 سازمان توسط امور مالی به اتمام نرسیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در جلسه روز جاری هیأت مدیره محترم موضوع اعلامی بررسی و زمان برگزاری مجمع عمومی به بعد از طی مراحل فوق الذکر موکول گردد./