تاریخ: 08/12/91

شماره: 02/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای مهندس مسعود راویان بعنوان نماینده بازرسان در کمیته شهرستانها خدمتتان معرفی می گردد.

——————————

تاریخ: 08/12/91

شماره: 03/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای مهندس عبدالکریم اختر شناس بعنوان نماینده بازرسان در کمیته احراز سکونت مهندسین خدمتتان معرفی می گردد.

——————————

تاریخ: 14/12/91

شماره: 04/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید بمنظور ارتباط بهتر با مهندسین عضو سازمان ، جهت بازرسان سازمان ، دو ایمیل جداگانه توسط واحد IT ایجاد و آدرس در سایت سازمان بصورت اطلاعیه و درقسمت مخصوص بازرسان درج گردد.

——————————

تاریخ: 26/01/92

شماره: 05/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید آمار تعداد و متراژ قراردادهای نظارت و طراحی اعضاء از تاریخ 15/3/91 تاکنون به تفکیک تعداد طبقات و متراژ و همچنین آمار سهمیه هر کدام از مهندسین به تفکیک رشته و پایه به انضمام تعداد کارهای نظارتی گرفته شده آنها به تفکیک متراژ طراحی و نظارت در مدت زمان فوق الذکر در اختیار اینجانبان قرار گیرد.

——————————

تاریخ: 26/01/92

شماره: 06/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در حال حاضرفاقد نظام نامه اداری و مالی می باشد ، خواهشمند است بمنظور ایجاد نظم بیشتر در روند مسائل اداری و مالی ، دستور فرمائید نسبت به تدوین نظام نامه فوق الذکر اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

——————————

تاریخ: 01/02/92

شماره: 07/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید بمنظور اطلاع مهندسین از نحوه عملکرد بازرسان ، کلیه مکاتبات بازرسان و پاسخ هیئت مدیره محترم در قسمت مربوطه سایت سازمان درج گردد.

——————————

تاریخ: 15/2/92

شماره: 08/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند در بند 2 صورتجلسه هیئت مدیره محترم به شماره 21 مورخ 1/2/92 ، نام عضو سوم رشته عمران در کمیته آموزش عنوان نگردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تکمیل صورتجلسه مذکور ، نام شخص فوق الاشاره به اینجانبان اعلام گردد.

——————————

تاریخ: 15/2/92

شماره: 09/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه در ردیفهای هزینه ای بودجه مصوب سال 1392 ، مبلغ 800 میلیون ریال به کمیته رفاه و مبلغ 1900 میلیون ریال جهت کمیته ورزش اختصاص یافته است ، خواهشمند است دستور فر مایید برنامه های کمیته های فوق الذکر به انضمام ریز بودجه های مربوطه به این بازرسان اعلام گردد.

——————————

تاریخ: 18/02/92

شماره: 010/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 04/ ب س م ن مورخ 14/12/91 با موضوع درخواست ایجاد دو ایمل جداگانه و درج آدرس های مربوطه در سایت سازمان بصورت اطلاعیه و درقسمت مخصوص بازرسان به اطلاع می رساند که ، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفته است . لذا خواهشمند است در خصوص تسریع در اجرای درخواست فوق الذکر دستورات مقتضی را صادر فرمائید .

——————————

تاریخ: 18/02/92

شماره: 011/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 07/ ب س ن م مورخ 1/2/92 در مورد درج مکاتبات بازرسان و پاسخ های هیئت مدیره محترم در قسمت مربوطه سایت سازمان ، به اطلاع می رساند که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است . لذا خواهشمند است در زمینه تسریع در اجرای درخواست فوق الذکر دستورات مقتضی را صادر فرمائید.

——————————

تاریخ: 24/02/92

شماره: 012/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

 

احتراماً با توجه به درج خبر برگزاری مسابقه سیمولتانه با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و مراجعه تعدادی از مهندسان عضو سازمان به اینجانبان در مورد چگونگی برگزاری مسابقه مذکور ، خواهشمند است اینجانبان را از موارد ذیل مطلع فرمائید:

1- آیا مسابقه مذکور با اطلاع و تأیید هیئت مدیره محترم صورت پذیرفته است ؟

2- آیا شرکت کنندگان در مسابقه ، عضو این سازمان بوده اند ؟

3- میزان مشارکت سازمان و هزینه صرف شده جهت برگزاری مسابقه فوق الذکر توسط این سازمان ، چقدر می باشد ؟

——————————

تاریخ: 04/03/92

شماره: 013/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

 

احتراماً پیرونامه شماره 05/ب س ن م مورخ 26/1/92 با موضوع در خواست ارائه آمار تعداد و متراژ قراردادهای نظارت و طراحی کلیه اعضاء سازمان از تاریخ 15/3/91 به تفکیک تعداد طبقات و متراژ و همچنین آمار سهمیه هر کدام از مهندسین به تفکیک رشته و پایه به انضمام تعداد کارهای نظارتی گرفته شده آنها به تفکیک متراژ طراحی و نظارت ، به اطلاع می رساند که علیرغم گذشت مدت یکماه از نامه ارسالی ، آمار مربوطه تحویل نگردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تحویل آمار فوق الذکر از تاریخ 15/3/91 لغایت 15/2/92 (آمار کل سهمیه سال 92) به اینجانبان ، اقدامات لازم را بعمل آورند.

——————————

تاریخ: 12/03/92

شماره: 014/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 02615/92/ن م مورخ 24/2/92 در مورد عدم توانایی انجام کار نظارتی توسط آقای مهندس محمد خرمائی پور، خواهشمند است دستور فرمایید اعضای کمیته احراز سکونت (نماینده شورای انتظامی ،نماینده هیئت مدیره و نماینده اداره کل راه وشهرسازی و …) به اینجانبان اعلام تا پس از تشکیل کمیته جدید احراز سکونت و تعیین رئیس کمیته جدید احراز سکونت وتعیین رئیس کمیته ، نسبت به بررسی مورد خواسته شده اقدام گردد.

——————————

تاریخ: 12/03/92

شماره: 015/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً عطف نامه شماره 3083/92/ن م مورخ 30/2/92 در خصوص هزینه کرد کمیته ورزش دستور فرمایید یک نسخه قرار دادهای منعقد در خصوص فصل اول تا هشتم ورزش همچنین فهرست اعضاء تیم فصول دوم تا ششم و آنالیز پیش بینی بودجه فصل دهم (هزینه های شرکت در مسابقات) را به این بازرسان ارسال نمایند.

——————————

تاریخ: 27/03/92

شماره: 016/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً ضمن تشکر نسبت به درج مکاتبات بازرسین با سازمان و سازمان با بازرسین در سایت خواهشمند است دستور فرمایید موضوع جهت استحضار و هدایت اعضاء محترم به بخش مربوطه در قسمت تازه های سایت اطلاع رسانی شود.

——————————

تاریخ: 02/04/92

شماره: 017/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 05/ب س ن م مورخ 26/1/92 و نامه شماره 013/ ب س ن م مورخ 4/3/92 در خصوص ارائه آمار تعداد و متراژقراردادهای نظارت و طراحی اعضاء سازمان علی رغم اینکه تصور می شد سازمان با امکانات و سیستم های موجود توان پاسخ در کوتاه ترین زمان را داشته باشد متاسفانه این تصور محقق نشد لذا دستور فرمائید نسبت به تهیه پاسخ تسریع گردد.

——————————

تاریخ: 05/05/92

شماره: 019/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید یک نسخه تصویر پروانه اشتغال اشخاص حقوقی سازمان در اختیار اینجانبان قرارداده شود.

——————————

تاریخ: 05/05/92

شماره: 020/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 5108/92/ن م مورخ 9/4/92 ، ضمن عرض تشکر از ارسال لیست کارکرد مهندسان حقیقی و حقوقی به تفکیک رشته مربوط به سال سهمیه ای 91 در شهر بوشهر ، خواهشمند است دستور فرمائید آمار مشابه جهت کلیه دفاتر نمایندگی سازمان و آمار کلی تعداد و متراژقراردادهای نظارت و طراحی مربوطه به تفکیک تعداد طبقه و متراژ زیر بنا مربوط به بوشهر و کلیه شهرستانها (بتفکیک) به اینجانبان ارسال گردد.

——————————

تاریخ: 05/05/92

شماره: 021/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 4795/ 92/ن م مورخ 04/04/92 در خصوص هزینه کرد کمیته ورزش ، ضمن عرض تشکر از اطلاعات ارسالی پیوست نامه مذکور موارد ذیل را به اطلاع می رساند :

1- قرارداد اجاره سالن مربوط به ورزشهای پیوست نامه فوق الذکر(شنا – فوتسال – بدنسازی –ایروبیک و والیبال ) مورد درخواستی اینجانبان طی نامه شماره 15/ب س ن م مورخ 12/03/92 ، ارسال نگردیده است.

2- ضمن استقبال از برگزاری جلسات مشترک مابین بازرسان و اعضای محترم هیئت مدیره ، به اطلاع می رساند که در ارتباط با عملکرد کمیته ورزش ، هیچگونه شائبه ای وجود نداشته و مدارک درخواستی ، صرفاً جهت اطلاع اینجانبان از نحوه هزینه کرد آن کمیته بوده است .

——————————

تاریخ: 06/05/92

شماره: 022/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

بازگشت به نامه شماره 4900/92/ن م مورخ 05/04/92 به اطلاع می رساند که تاکنون درخواست این بازرسان مندرج در نامه شماره 16/ب/س ن م مورخ 27/3/92 مبنی بر اطلاع رسانی موضوع درج مکاتبات بازرسان در سایت سازمان به اعضای محترم سازمان در قسمت تازه های سایت انجام نگردیده است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام مورد فوق الذکر اقدامات لازم را بعمل آورند.

——————————

تاریخ: 27/05/92

شماره: 024/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً ضمن ابراز تشکر از لینک شدن تعدادی از دفاتر نمایندگی شهرستانها به اتوماسیون اداری دفتر مرکزی ، خواهشمند است دستور فرمائید به جهت کنترل بهینه و بهنگام عملکرد دفاتر نمایندگی کلیه شهرستانها ، در انجام لینک مابقی آنها به اتوماسیون اداری دفتر مرکزی تسریع گردد.

——————————

تاریخ: 27/05/92

شماره: 025/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه های شماره 16/ ب س ن م مورخ 27/3/92 و 22/ ب س ن م مورخ 6/5/92 مبنی بر درخواست اطلاع رسانی موضوع درج مکاتبات بازرسان در سایت سازمان به اعضای محترم سازمان در قسمت تازه های سایت ، به اطلاع می رساند که موضوع مذکور در قسمت مربوطه اطلاع رسانی نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام مورد فوق الاشاره اقدامات لازم را بعمل آورند.

——————————

تاریخ: 04/06/92

شماره: 026/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه های شماره 15/ ب س ن م مورخ 12/3/92 و 21/ب س ن م مورخ 5/5/92 خواهشمند است دستور فرمائید مورد درخواستی اینجانبان طی نامه های مذکور (قرارداد اجاره سالن مربوط به ورزشهای شنا – فوتسال – بدنسازی – ایروبیک و والیبال ) ارسال گردد.

——————————

تاریخ: 04/06/92

شماره: 027/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند پس از بررسی میزان و تعداد کارکرد طراحی و نظارت اعضای شخص حقوقی در دو سال اخیر ، مشاهده می گردد که اعضای مذکور ، نظارت ساختمانهای گروه «الف» و «ب » را عمدتاً در شهرستانها انجام داده اند . این در حالیست که به دلیل محدودیت سهمیه اعضای شخص حقیقی ، نظارت قسمتی از ساختمانهای گروه «ج » و گروه «د » نیز به اعضای شخص حقوقی واگذار می گردد. لذا با توجه به ارجاع نظارت ساختمانهای بزرگ و به منظور رعایت عدالت در توزیع نظارت بین مهندسین حقیقی و حقوقی (بوشهر و شهرستانها ) ، پیشنهاد می گردد حتی الامکان اشخاص حقوقی ، در اولویت ارجاع نظارت ساختمانهای گروه«الف » و «ب»(و حتی قسمتی از ساختمانهای گروه «ج » ) قرار نگیرند. لازم به ذکر است در صورتیکه اشخاص حقوقی ، در یک یا چند رشته ، فقط دارای مهندس پایه 3 باشند ، از این موضوع ، مستثنی شوند.

——————————

تاریخ: 10/06/92

شماره: 028/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 9016/92/ن م مورخ 04/06/92 در خصوص حضور در جلسه مورخ 10/6/92 هیئت مدیره ضمن تشکر از دعوت بعمل آمده به استحضار می رساند با توجه به اینکه آقای مهندس راویان در تاریخ مذکور در استان حضور ندارند لذا ضمن پوزش انشاءاله در جلسات آتی در خدمتان خواهیم بود .

——————————

تاریخ: 07/7/92

شماره: 029/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 20/ ب س ن م مورخ 5/5/92 در مورد درخواست ارسال آمار کارکرد مهندسان حقیقی و حقوقی در دفاتر نمایندگی شهرستانها و همچنین آمار کلی تعداد و متراژ قراردادهای نظارت و طراحی مربوطه به تفکیک تعداد طبقه و متراژ زیر بنا مربوط به شهر بوشهر و کلیه دفاتر نمایندگی (به تفکیک) در سال 91 ، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال موارد درخواستی تسریع گردد.

——————————

تاریخ: 07/7/92

شماره: 030/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 028/ب س ن م مورخ 10/6/92 ، بدینوسیله آمادگی خود را جهت شرکت در جلسه مشترک با هیئت مدیره محترم سازمان به منظور مذاکره و تبادل نظر اعلام می نماییم.

——————————

تاریخ: 21/7/92

شماره: 031/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 1174/92/ن م مورخ 6/7/92 به استحضار می رساند درخواست این بازرسان در نامه های شماره 16/ ب س ن م مورخ 27/3/92 و 23/ب س ن م مورخ 6/5/92 صرفاً اطلاع رسانی و هدایت مهندسان به منظور مراجعه به قسمت مربوط به بازرسان جهت رؤیت نامه های اینجانبان در قسمت تازه های سایت بوده و هیچگونه تقاضایی مبنی بر درج مکاتبات در آن قسمت (قسمت تازه های سایت ) توسط این بازرسان صورت نگرفته است. لذا مجدداً درخواست می گردد در قسمت تازه های سایت سازمان ، صرفاً اطلاع رسانی جهت هدایت مهندسین به رؤیت نامه های اینجانبان (وپاسخ هیئت مدیره محترم )در قسمت مربوط به بازرسان انجام پذیرد.

——————————

تاریخ: 26/08/92

شماره: 032/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است این بازرسان را از مصوبه هیئت مدیره محترم در مورد نحوه فعالیت طراحی و نظارت دفاتر حقوقی در شهرستانها (تعداد شهرستانهای مجاز به فعالیت به غیر از مرکز استان ) مطلع فرمائید .

——————————

تاریخ: 23/09/92

شماره: 033/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است این بازرسان را از اقدامات حقوقی صورت پذیرفته در ارتباط با جعلی بودن مدرک آقای علی اکبر سلیمانیان موضوع نامه شماره 11782/92 مورخ 5/8/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان که در تاریخ 25/8/92 در جلسه هیئت رئیسه مطرح گردیده ، مطلع فرمائید.

——————————

تاریخ: 23/09/92

شماره: 034/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

پیرو برگزاری جلسه مشترک بازرسان و حسابرس اینجانبان با اعضای محترم هیئت مدیره و مشاور محترم امور مالی سازمان در تاریخ 10/9/92 در مورد بررسی ترازمالی سال 1391 توسط حسابرس (آقای علی اکبر مساوات )، به پیوست دوبرگ گزارش نامبرده در مورد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 91 ارسال می گردد. لذا بر اساس بند 3 گزارش مذکور ، تراز مالی مربوطه مورد تایید اینجانبان می باشد . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید جهت سال جاری ، در راستای عمل به بند 4 و بند 1 سایر موارد مربوط به گزارش حسابرس ، اقدامات عاجل صورت پذیرد .

——————————

تاریخ: 27/09/92

شماره: 035/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 032/ب س ن م مورخ 26/8/92 در مورد درخواست اینجانبان جهت وجود یا عدم وجود مصوبات احتمالی هیئت مدیره محترم مبنی بر محدودیت تعداد شهر ها جهت ارائه خدمات طراحی و نظارت اشخاص حقوقی (علاوه بر شهر اصلی ) ، خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

——————————

تاریخ:22/10/92

شماره: 038/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است این بازرسان را از اقدامات بعمل آمده در ارتباط با اجرای مصوبه بند 3 صورتجلسه شماره 49 مورخ 10/9/92 هیئت مدیره محترم مبنی بر تعریف زیر سیستم جهت هماهنگی بین امور قرارداد ها و امور مالی (موضوع بند 4 گزارش حسابرس این بازرسان در ارتباط با بررسی تراز مالی سال 91 سازمان ) تا این تاریخ مطلع فرمائید.

——————————

تاریخ:2/11/92

شماره: 039/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 19459/92 ن م مورخ 21/10/92 در مورد جعلی بودن مدرک آقای علی اکبر سلیمانیان ، ضمن عرض تشکر از اقدامات به عمل آمده در این خصوص ، خواهشمند است دستور فرمائید در صورتیکه نامبرده حق الزحمه دریافت نموده ، درصورت عدم عودت آن به سازمان ، مورد یا موارد توسط مشاور حقوقی سازمان از طریق محاکم قضایی پیگیری شود.

——————————

تاریخ:2/11/92

شماره: 040/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به پیوست نامه آقای سید علی اکبر مساوات حسابرس سابق این بازرسان مبنی بر درخواست پرداخت حق الزحمه سال 91 ایشان ارسال می گردد . لذا ضمن تأیید کارکرد بهمن و اسفند ماه سال 91 ، خواهشمند است دستور فرمائید حق الزحمه نامبرده بر اساس بودجه 91 سازمان به ایشان پرداخت گردد.

——————————

تاریخ:6/11/92

شماره: 041/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 19535/ ن م مورخ 22/10/92 در پاسخ به نامه شماره 35/ ب س ن م مورخ 27/9/92 اینجانبان در مورد مجاز بودن به فعالیت طراحی و نظارت توسط اشخاص حقوقی حداکثر در یک شهرستان علاوه بر مرکز استان ، به اطلاع می رساند که برخی از اشخاص حقوقی در چند شهرستان (با معرفی نامه کتبی سازمان ) فعالیت کرده و دفتر نمایندگی تأسیس نموده اند .اشخاص مذکور اظهار می دارند که مصوبه هیئت مدیره محترم به آنها ابلاغ نگردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در صورت ابلاغ مصوبه مذکور به اشخاص حقوقی ، یک نسخه از آن به این بازرسان ارسال گردد.

——————————

تاریخ:13/11/92

شماره: 042/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید تراز نامه 10 ماه مربوط به سال 92 (از ابتدای سال تا پایان دی ماه ) با توجه به پیش بینی بودجه سال 92 (به صورت مقایسه ای ) ، به تفکیک ردیفهای درآمد هزینه بودجه مصوب سال جاری به اینجانبان ارسال گردد.

——————————

تاریخ:13/11/92

شماره: 043/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 53 مورخ 22/10/92 هیئت مدیره محترم ، مقرر گردید که انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن جهت ساختمانهای دارای 5 طبقه و بیشتر و کلیه ساختمانهای دارای زیرزمین جهت نقشه هایی که از ابتدای سال 93 وارد سازمان می گردد ، الزامی شود. در حالی که در بند یک ردیفهای در آمد بودجه سال 92 مصوب مجمع عمومی سازمان ، مبلغ 000/000/500 ریال جهت درآمد ناشی از انجام آزمایش مذکور در ساختمانهای 4 و 5 طبقه در سال 92 پیش بینی گردیده که با توجه به مصوبه فوق الذکر ، کل مبلغ مذکور تا پایان سال جاری ، محقق نمی شود . لذا با توجه به مصوبه مجمع عمومی خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که در زمان اجرای مصوبه و تعداد طبقات تجدید نظر شده و یا اینکه در مجمع عمومی بعدی ، بودجه سال 92 اصلاح شده و ردیف درآمد ناشی از آزمایش مقاومت فشاری بتن ، حذف گردد.

——————————

تاریخ:16/11/92

شماره: 045/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه پیرو بازدید های قبلی اینجانبان از دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها ، قصد ادامه بازدیدها در روز دوشنبه هر هفته را داریم ، خواهشمند است دستور فرمائید سرویس سازمان در روز مذکور در اختیار اینجانبان قرارگیرد. ضمناً در صورت صلاحدید ،همراهی یکی از اعضای امور شهرستانها مزید امتنان می باشد .

——————————

تاریخ:16/11/92

شماره: 046/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید از طریق سایت و خبر نامه سازمان به کلیه اعضای سازمان اطلاع رسانی شود که این بازرسان در ساعات 11 تا 14 روزهای یکشنبه و 18 تا 20 روزهای سه شنبه جهت ارتباط با اعضاء و استماع مشکلات آنها در سازمان حضور دارند لذا اعضای محترم سازمان می توانند با هماهنگی قبلی با آقای چاهشوری در ساعتهای یاد شده ، با بازرسان مذاکره نمایند .

——————————

تاریخ:20/11/92

شماره: 047/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به مصوبه ردیف 5 صورتجلسه شماره 62 مورخ 5/11/92 هیئت رئیسه محترم موضوع توبیخ کتبی یکی ازمهندسان فاقد پروانه اشتغال بکار به اطلاع می رساند وفق ماده 85 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی (وحرفه ای و انتظامی) مهندسان ، شورای انتظامی استان می باشد . در ماده 90 آیین نامه مذکور ، مجازاتهای انتظامی از جمله توبیخ کتبی با درج در پرونده (درجه 2) و در ماده 91 آن ، تخلفات مذکور شرح داده شده که تخلف عنوان شده در مصوبه فوق الاشاره ، مشمول بند (ع) ماده مذکور میگردد لذا با توجه به اینکه مصوبه فوق الذکر با ماده 85 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختان مغایرت دارد ، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع رسیدگی به توهین مربوطه در صورت لزوم ، از طریق شورای انتظامی استان صورت پذیرفته و از صدور حکم توبیخ کتبی (و یا هر نوع مجازات دیگر) توسط هیئت رئیسه محترم خود داری شود .

——————————

تاریخ:23/11/92

شماره: 048/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 06/ب س ن م مورخ 26/01/92 اینجانبان و بازگشت به نامه شماره 13414/ ن م مورخ 23/7/92 در مورد تدوین نظام نامه های اداری و مالی سازمان ، خواهشمند است این بازرسان را از اقدامات به عمل آمده در مورد فوق الذکر مطلع فرمائید.

——————————

تاریخ:27/11/92

شماره: 049/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به پیوست دو برگ تصویر گزارش حسابرس این بازرسان در مورد عدم تعیین تکلیف حسابهای پرداختنی ارسال می گردد . لذا با توجه به موارد ذیل :

1- مصوبه هیئت مدیره محترم در جلسه مشترک با بازرسان (بند 3 صورتجلسه شماره 49 مورخ 10/9/92)

2- بند 4 گزارش حسابرس سابق منضم به نامه شماره 034/ب س ن م مورخ 23/9/92 اینجانبان

3- گزارش بازرسان به مجمع عمومی مورخ 3/10/92 در مورد فوق الذکر

4- نامه شماره 038/ ب س ن م مورخ 22/10/92 اینجانبان در ارتباط با اجرای مصوبه موضوع بند یک این نامه دستور فرمائید نظر به محدودیت زمان (حداکثر تا تیر ماه 93 ) و حجم بسیار زیاد اسناد مربوطه ، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف (ردیابی و کنترل ) حسابهای پرداختنی سازمان توسط پرسنل امور مالی یا از طریق برون سپاری اقدامات لازم را مبذول نمایند.

——————————

تاریخ:07/12/92

شماره: 050/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً نظر به اینکه دومین مجمع عمومی سازمان در تاریخ 12/12/92 برگزار می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در برنامه مجمع مذکور ، ارائه عملکرد یکساله بازرسان به مدت 15 دقیقه پس از رأی گیری در مورد بودجه سال 93 سازمان گنجانده شود .

——————————

تاریخ:11/12/92

شماره: 051/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید جزئیات پیگیری مشاور حقوقی سازمان در خصوص استرداد مبلغ چک مربوط به خرید زمین سازمان از آقای میرشکاری (به انضمام تصویر اسناد و مدارک مربوطه ) در اختیار این بازرسان قرارگیرد.

——————————

تاریخ:11/12/92

شماره: 052/ ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید تصویر سند مالکیت زمین سازمان واقع در بلوار رئیسعلی دلواری بوشهر که از سازمان مسکن و شهر سازی سابق خریداری شده ، در اختیار این بازرسان قرار گیرد.

——————————

تاریخ:11/12/92

شماره: 053/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید جزئیات پیگیری مشاور حقوقی سازمان در خصوص اخذ سند مالکیت زمین خریداری شده سازمان در آبپخش (به انضمام تصویر اسناد و مدارک مربوطه )در اختیار این بازرسان قرارگیرد.

——————————

تاریخ:14/12/92

شماره: 055/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 130-92 مورخ 7/12/92 حسابرس اینجانبان با موضوع پیشنهاد چاپ دفتر درآمد و هزینه اعضای کد دار سازمان توسط سازمان ارسال می گردد .لذابا توجه به مزایای عنوان شده در نامه مذکور و نظر به نزدیک بودن اتمام مهلت ارائه دفتر فوق الاشاره (حداکثر تا پایان اسفند ماه )، خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت مورد پیشنهادی بررسی و در صورت تأیید ، نسبت به چاپ دفتر اقدام و در اختیار مهندسین کددار قرارداده شود. ضمناً سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای یزد،فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دفتر مذکور را چاپ نموده اند. همچنین نمونه دفتر درآمد هزینه که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تهیه گردیده، پیوست نامه می باشد.

——————————

تاریخ:18/12/92

شماره: 057/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به موارد پیش آمده در مجمع عمومی مورخ 12/12/92 و مراجعه برخی مهندسین مکانیک به این بازرسان ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که در یکی از جلسات هیئت مدیره محترم در بعد از ظهر روز یک شنبه و یا سه شنبه هفته جاری با حضور این بازرسان و اعضای محترم هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک ، مسائل و مشکلات رشته مذکور (خصوصاًدر ارتباط با لوله کشی گاز ) بررسی و به نحومقتضی ، چاره اندیشی شود.

——————————

 

تاریخ:18/12/92

شماره: 058/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 042/ ب س ن م مورخ 13/11/92 در مورد درخواست ارسال تراز نامه 10 ماه مربوط به سال 92 و مقایسه آن با بودجه سال مذکور به تفکیک ردیفهای درآمد هزینه ای ، به اطلاع می رساند که متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است . لذا با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ارسال نامه فوق الذکر ، خواهشمند است دستور فرمائید در ارسال تراز نامه 11 ماهه (منتهی به پایان بهمن ماه 92 ) با مشخصات فوق الاشاره تسریع گردد.

——————————

 

تاریخ:18/12/92

شماره: 059/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً با توجه به سه مصوبه مجمع عمومی مورخ 12/12/92 مبنی بر تأیید یک چهارم بودجه پیشنهادی هیئت مدیره محترم بصورت علی الحساب و کنترل ردیفهای بودجه جهت اصلاح توسط بازرسان و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت بررسی بودجه اصلاحی سال 93 سازمان ، این بازرسان پیشنهاد می نمایند به منظور واقعی تر شدن ارقام بودجه اصلاحی مذکور ، بررسی بودجه در نیمه دوم فروردین ماه 93 پس از مشخص شدن ارقام کل درآمدی و هزینه ای سازمان در سال 92 صورت پذیرفته و مجمع عمومی فوق العاده در نیمه دوم خرداد ماه سال آینده برگزار گردد.

——————————

 

تاریخ:25/12/92

شماره: 060/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهنـدسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً مطابق بند یک صورتجلسه هیئت مدیره محترم به شماره 61 مورخ 10/12/92 ، اجرای نمای ساختمان مرکزی فعلی سازمان توسط شرکت پاریا بنا به صورت ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید هیئت مدیره محترم قرار گرفته است.لذا خواهشمند است دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه اجرای نمای فوق الذکر را به این بازرسان اعلام فرمائید.

——————————