تاریخ: 11/03/90

شماره:02534 /90/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 0002/ب س ن م مورخ 01/03/90 به اطلاع می رساند سیستم مکانیزه سازمان چندی است موضوع اعتبار پروانه اشتغال مهندسین عضو را گزارش می نماید ، در عین حال مقرر شد مجدداً طی SMS موضوع عدم اعتبار پروانه اشتغال مهندسین به اطلاع آنان رسانیده شود.