تاریخ: 13/1/89

شماره: 1308/ ن م

به : بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه 8369/ن م مورخ 4/12/88 و عطف به نامه شماره 365/ب س ن م مورخ 30/10/88 بازرسین محترم بدینوسیله اعلام می دارد با پیگیری های انجام شده ضمن اخذ مجوز جهت تغییر فضای پارکینگ به بایگانی از شهرداری محترم بوشهر ، با توجه به جلسات برگزار شده و تعامل با شهرداری محترم بوشهر و عدم تأکید بر تغییر کاربری ، از این بابت مبلغ 156 میلیون تومان به نفع سازمان صرفه جویی گردید. ضمناً تصویر مجوز بپیوست تقدیم می گردد

تاریخ: 04/12/88

شماره: 8369/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 365/ب س ن م مورخه 30/10/88 بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به فضای محدود دبیرخانه و علی الخصوص بایگانی سازمان و افزایش حجم عظیم پرونده های مختلف ناشی از افزایش اعضاء به بیش از 1700 نفر، هیئت مدیره تصمیم به استفاده از فضای پارکینگ جهت بایگانی گرفت که با تأیید شفاهی شهرداری محترم آغاز به ساخت آن گردید لیکن با توجه به تغییر شهردار محترم و عدم تثبیت شهردار جدید با وجود درخواست کتبی این سازمان موضوع ارائه مجوز به درازا کشیده شد و با وجود موافقت معاونت شهرسازی محترم یکی از قسمتهای شهرداری موضوع اداری نبودن ساختمان سازمان را که در هیئت مدیره سوم خریداری شده است را علت تأخیر عنوان نمود لذا موضوع از طرف سازمان در حال پیگیری و اخذ مجوز لازم می باشد.

——————————

تاریخ: 16/02/89

شماره: 1616/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 0022/ب س ن م مورخ 13/2/89 موضوع بکارگیری و نه استخدام مشاور مالی به عرض می رساند تاکنون حق الزحمه ای جهت مشاور مالی در نظر گرفته نشده و تاکنون در زمینه ساعات کاری مشاور مالی اعم از اینکه تمام وقت یا نیمه وقت باشد تصمیمی گرفته نشده است لذا نظر به اینکه تاکنون اقدامی در این زمینه توسط هیئت مدیره صورت نپذیرفته است .اطمینان را به شما می دهیم که هیئت مدیره مطابق مقررات عمل خواهد نمود.

——————————

تاریخ: 22/02/89

شماره: 1585/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 0024/ب س ن م مورخ 19/2/89 بازرسین محترم به عرض می رساند جای تعجب اشاره شده در نامه ، به عدم مطالعه آن عزیزان در مورد فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برمی گردد و نه بی توجهی هیئت مدیره که در آن ذکر شده که مهندسین مجری بایستی تمام وقت در این زمینه فعالیت نمایند که طی فراخوان های متعدد سازمان در مرحله اول 4 نفر و در مرحله دوم در سال گذشته تنها 10 نفر که طبق خود اظهاری آزاد بودن خود در مشاغل دیگر را اعلام داشته اند به سازمان مراجعه نموده اند که با وجود تعداد کم متقاضیان اجرای ساختمان ، اجرای آن در سالهای گذشته عملاًامکان پذیر نبود. از طرفی دو سال قبل ، مواد 8 و 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ارتباط با اجرای ساختمانها توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان و مجریان حقوقی ، توسط دیوان عدالت اداری ملغی اعلام شده و دستورالعمل مذکور تحت عنوان «دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و سازمان» ، طی نامه شماره 2/100/56096 مورخ 2/11/87 و دستورالعمل اصلاحی طی نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88 توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، مجدداً ابلاغ گردید که پس از برگزاری جلسات مشترک سازمان نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی پس از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی ، موضوع در دستور کارهیئت چهار نفره قرار گرفت.شما دوستان عزیز که هیئت مدیره را به بی توجهی متهم ساخته اید بهتر بود علت را جویا می گردیدید. ضمن آنکه در صورتی که به سایت سازمان مراجعه می فرمودید ، ملاحظه می نمودید که در تاریخ 9/2/89 ، به اطلاع کلیه اعضاء رسانیده شده است که پیشنهاد استفاده از مهندسین تمام وقت و نیمه وقت به هیئت چهار نفره استان داده شده و مورد تأیید قرار گرفته است و طبق مصوبه هیئت مذکور ، در مهرماه 89 جهت بوشهر و عالیشهر اجرایی خواهد گردید. لذا مراتب جهت تنویر افکار مهندسین اعلام می گردد.

——————————

تاریخ: 22/02/89

شماره: 1586/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بدینوسیله معروض می دارد نظر به اعلام مهندسین معمار مبنی بر عدم حضور تعداد 4 نفر از مهندسین معمار عضو سازمان در استان به اسامی مهندس جهانمیر جهانگیری – مهندس حامد نجاتی – مهندس ژاله دائی و مهندس جلوه مهدوی به شرح نامه پیوست خواهشمند است موضوع در کمیته مربوطه طرح و هرچه سریعتر نسبت به مورد فوق اعلام نظر نمائید.

——————————

تاریخ: 22/02/89

شماره: 1587/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 0023/ب س ن م مورخ 19/2/89 بدینوسیله اعلام می دارد تاکنون جلسات مکرری با مسئولین اداره مالیاتی برگزار گردیده که توافقی صورت نگرفته است و لذا مطابق قانون و اعلام سازمان طی نامه شماره 1352/ن م مورخ 14/2/88 و درج شده در سایت به کلیه مهندسین اعلام شده جهت تعیین وضعیت مالیاتی خود و تهیه دفتر درآمد و هزینه به اداره مالیات مراجعه نمایند و در عین آنکه ارتباط مالیاتی بین اشخاص و اداره مالیاتی می باشد سازمان جهت کمک به اطلاع رسانی در این مورد اقدام نموده است لذا در مورد گله مندی خواهشمند است مورد را به سازمان اعلام نمائید تا در صورت وارد بودن رسیدگی لازم انجام شود.

——————————

تاریخ: 25/02/89

شماره: 1698/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 0022/ب س ن م مورخ 13/2/89 بپیوست برنامه هزینه کرد اعلامی از سوی کمیته رفاه و سایر موارد مرتبط جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

مدارک پیوستی

——————————

تاریخ: 05/03/89

شماره: 2063/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 7773/ن م مورخ 15/11/88 بدینوسیله رأی صادره در پی اعتراض آقای حمیدرضا میرشکاری مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی تقدیم می گردد که دادنامه فوق مبین رد واخواهی و تأیید رأی صادره جهت پرداخت مطالبات سازمان می باشد .علیهذا هیئت مدیره از طریق وکیل سازمان پی گیر مورد فوق می باشد.

دادنامه شماره 8909977710200094

——————————

تاریخ: 05/03/89

شماره: 2064/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 7047/ن م مورخ 24/10/88 به آقای مهرزاد رئیسی نژاد در مورد امکان ممنوع الخروج نمودن آقای حمیدرضا میرشکاری بپیوست رأی صادره از طرف شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر تقدیم می گردد.

دادنامه شماره 8809977710200625

——————————

تاریخ: 04/03/89

شماره: 2030/ ن م

جناب آقای مهندس جمهیری

خزانه دار محترم سازمان

با سلام

احتراماً نظر به تصویب هیئت مدیره محترم مبنی بر برگزاری مجمع در تیر ماه و لزوم بررسی تراز مالی سازمان در موعد مقرر خواهشمند است تاریخ اتمام عملیات مالی جهت ارائه تراز مالی به بازرسین را جهت تصمیم گیری لازم اعلام نمائید.

——————————

تاریخ: 04/03/89

شماره: 2013/ ن م

به: جناب آقای مهرزاد رئیسی نژاد

با سلام

احتراماً خواهشمند است در مورد نحوه پیگیری قانونی مالک زمین خریداری شده به پلاک ثبتی 70 توسط سازمان و چگونگی برخورد سازمان با ایشان گزارش لازم ارائه نمائید.

——————————

تاریخ: 04/03/89

شماره: 2017/ ن م

به: جناب آقای مهرزاد رئیسی نژاد

با سلام

احتراماً نظر به صدور احکام در زمینه بعضی پرونده های ارجاعی به حضرتعالی و لزوم اخذ حق وکالت از محکومین پرونده های فوق و برگشت حق وکاله به سازمان خواهشمند است در این زمینه گزارش لازم را ارائه نمائید.

——————————

تاریخ: 03/06/89

شماره: 5234/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 0070/ب س ن م مورخ 08/04/89 بازرسین محترم سازمان به اطلاع می رساند سازمان دارای کمیته فوق می باشد لهذا هیئت مدیره محترم دوره پنجم به بررسی نقاط ضعف کمیته قبلی پرداخته و در نهایت کمیته شهرستانها را با ترکیب جدید تعیین نمود که اسامی نفرات بشرح زیر می باشد . ضمناً تعیین تعداد 12 کار نظارتی جهت شهرستانها از مصوبات قبلی می باشد که با توجه به حجم کم پروژه های ارائه شده از نظر متراژ ، گاهاً حتی 50 متری، به دفاتر و تعداد نفرات شاغل در دفاتر توجیه پذیر می باشد .

اعضاء کمیته شهرستانها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مهندس حبیب اله حسینی مسئول امور شهرستانها
2 مهندس مسعود راویان عضو کمیته شهرستانها
3 مهندس پرویز جمهیری عضو کمیته شهرستانها
4 مهندس حمزه افشون عضو کمیته شهرستانها

——————————

تاریخ: 03/06/89

شماره: 5258/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراما عطف به نامه شماره 0083/ب س ن م مورخ 04/05/89 به عرض می رساند مطابق مصوبات قبلی هیئت مدیره با توجه به افزایش ظرفیت مهندسین در استان از سال 87 ارجاع نظارت به کاردانان محترم متوقف گردیده و موضوع گسترش این مورد به دفاتر نمایندگی که توان بکارگیری فقط مهندسین را دارند نیز به کمیته شهرستانها جهت بررسی ارائه گردیده که به محض گزارش کارشناسی از آن کمیته محترم که یکی از بازرسین نیز عضو آن می باشد موضوع در هیئت مدیره محترم جهت تصمیم گیری لازم اقدام خواهد گردید .

——————————

تاریخ: 04/06/89

شماره: 5285/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

 

احتراماً عطف به نامه شماره 0069/ب س ن م مورخ 08/04/89 ضمن تأکید بر مورد ذکر شده توسط هیئت مدیره سازمان نظر به اینکه پروانه اشتغال بصورت استانی می باشد لذا تحت مدیریت هیئت مدیره سازمان نحوه ارائه خدمات توسط مهندسین تنظیم شده و به دفاتر ابلاغ می گردد. علی ایحال درچندین مرحله فراخوان جهت حضور مهندسین در دفاترانجام شده که آخرین مورد آن درمورخه 28/4/89  با درج در سایت می باشد که متأسفانه استقبال چندانی نگردیده است. با وجود این با توجه به تعیین مسئول شهرستانها جهت کنترل موارد و اقدام به مکانیزه کردن دفاتر نمایندگی در سال جاری در نزدیک نمودن امور به عدالت سعی خواهد گردید.

——————————