تاریخ: 20/01/93

شماره:00458/93/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه های شماره 042/ب س ن م مورخ 13/11/92 و 058/ب س ن م مورخ 18/12/92، به پیوست لیست هزینه ها و درآمدهای سال 92 از ابتدا تا پایان بهمن ماه سال مذکور ، بحضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 01/02/93

شماره:01254/93/ن م

بازرسین محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 051/ ب س ن م مورخ 11/12/92 در خصوص استرداد مبلغ چک مربوطه به خرید زمین سازمان از آقای میرشکاری اسناد و مدارک مربوطه به حضورتان تقدیم می گردد.

——————————

تاریخ: 14/02/93

شماره:02679/93/ن م

بازرسین محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 002/ ب س ن م مورخ 30/1/93 در خصوص عدم اعلام نتیجه رسمی آزمون گروه تخصصی سازه از آقای بیژن باستانی به استحضار می رساند پس از برگزاری آزمون کتبی از ایشان در جلسه اعضای گروه تخصصی مقرر گردید در جلسه بعدی به صورت حضوری از ایشان دعوت به عمل آید که بعد از چندین بار هماهنگی از طرف هماهنگ کننده گروه ،مهندس باستانی اعلام عدم آمادگی و همچنین حضور نداشتن در سطح استان را دلیل شرکت نکردن در جلسه مذکور دانستند.لذا با توجه به نظر گروه تخصصی پرونده ایشان در گروه تخصصی دایر است و در صورت تمایل ایشان می تواند مجدداً در آزمون کمیسیون مربوط شرکت نماید.

——————————

تاریخ: 22/02/93

شماره:4322/93/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 002/ب س ن م مورخ 30/1/93 و پیرونامه شماره 2679/93/ ن م مورخ 15/2/93 در خصوص عدم اعلام نتیجه رسمی آزمون گروه تخصصی سازه از مهندس بیژن باستانی به پیوست نامه گروه تخصصی عمران به حضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 30/02/93

شماره:05078/93/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 005/ ب س ن م مورخ 20/2/93 بپیوست یک حلقه CD حاوی کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل به حضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 12/05/93

شماره:8609/93/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 24/ ب س ن م مورخ 18/4/93 بدینوسیله به اطلاع می رساند آیین نامه معاملاتی سازمان در جلسه 82 مورخ 4/5/93 به تصویب هیأت مدیره محترم رسیده و جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید بدیهی است نظام نامه اداری و مالی در دست تهیه می باشد که به محض تصویب اجرایی خواهد گردید .

——————————

تاریخ: 93/05/28

شماره:93/09313/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/040/ب س ن م مورخ 93/05/18 جنابعالیان ، در خصوص تعیین اعضا جهت بازگشایی پاکات استعلام و همچنین شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان ، به استحضار می رساند مطابق بند 6 صورتجلسه شماره 88 مورخ 93/05/25 ، انجام امر مذکور به کمیسیون معاملات سازمان واگذار گردید ، لازم به ذکر است که نظامنامه معاملاتی سازمان نیز که به تایید هیئت مدیره محترم سازمان رسیده است بحضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 93/06/04

شماره:93/09753/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/57/ب س ن م مورخ 93/06/02 ، ضمن طرح موضوع در جلسه مورخ 93/06/02 هیئت مدیره محترم سازمان به استحضار می رساند، با توجه به زمانبندی صورت گرفته و اطلاع رسانی های انجام شده به اعضاء سازمان ، تغییر زمان برگزاری مجمع توسط اعضای محترم هیئت مدیره مورد تایید قرار نگرفت ،لذا مجمع عمومی جهت بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 در تاریخ 93/06/12 برگزار خواهد گردید./

——————————

تاریخ: 93/06/04

شماره:93/09769/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً با توجه به نامه شماره 93/043/ب س ن م مورخ 93/05/21 جنابعالیان به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر و رونوشت ارسالی به هیئت مدیره محترم سازمان ، در خصوص نیاز به بکارگیری کارشناسان متخصص جهت بررسی اسناد و هزینه های مالی مرتبط با پروژه تعمیر و بازسازی ساختمان جدید سازمان ، به استحضار می رساند ضمن طرح موضوع در جلسه مورخ 93/06/01 هیئت مدیره محترم ، با بکارگیری کارشناسان معرفی شده از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر طی نامه شماره 9034/1393/2496 مورخ 93/05/22 ، موافقت بعمل آمد./

——————————

تاریخ: 93/06/12

شماره:10269/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/064/ب س ن م مورخ 93/06/10 ، پاسخ ارسالی از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر بشماره 119/12104 مورخ 93/05/22 بحضورتان ارسال می گردد.لازم به ذکر که سازمان از طریق وکیل و مشاور حقوقی منتخب خود مجدداً پیگیر پاسخ ارسالی از سازمان مذکور می باشد. همچنین به استحضار می رساند تاکنون پاسخی در رابطه با نامه شماره 93/7542/ن م مورخ 93/04/17 از اداره تعزیرات حکومتی استان بوشهر دریافت نشده است./

——————————

تاریخ: 93/06/12

شماره:10270/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/063/ب س ن م مورخ 93/06/10 ، نظر بازرسین محترم سازمان را به بند 1 صورتجلسه شماره 27 هیئت مدیره مورخ 92/04/09 که بپیوست بحضورتان ارسال می گردد جلب می نمایم. همچنین صورتجلسه شماره 49 مورخ 92/08/18 هیئت رئیسه محترم نیز که گویای پیگیری مستمر آقای مهندس داوود دهقانی در جریان تعمیرات ساختمان خریداری شده می باشد ، جهت اطلاع بحضورتان تقدیم می گردد ./

——————————

تاریخ: 93/06/12

شماره:10271/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/066/ب س ن م مورخ 93/06/10 ، با توجه به بررسی مستندات موجود در سازمان فقط یک نسخه نقشه جهت تغییر فضاهای ساختمان جدید سازمان موجود می باشد که در جلسه شماره 50 مورخ 92/08/25 هیئت رئیسه محترم سازمان در رابطه با آن بحث گردیده و مورد موافقت قرار گرفته است. صورتجلسه و نقشه مذکور نیز جهت اطلاع بحضورتان ارسال می گردد. همچنین لازم به ذکر است وفق نامه شماره93/10192/ن م مورخ 93/06/11 ارسالی به آقایان مهندس علیرضا صبوری فرد و داوود دهقانی جهت مراجعه به سازمان و تحویل کلیه اقلامی که در زمان حضور ایشان در اختیار نامبردگان قرار داشته است و همچنین با توجه به اینکه اصل کلیه نقشه ها و CDهای ارسالی از شرکت طرف قرارداد سازمان جهت طراحی نمای ساختمان مرکزی در اختیار نامبردگان قرار داشته است ، پس از تحویل کلیه مدارک از ایشان در صورت نیاز آن بازرسان محترم سایر نقشه ها نیز بحضورتان ارسال خواهد گردید ./

——————————

تاریخ: 93/07/22

شماره:93/12559/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/088/ب س ن م مورخ 93/07/16 در خصوص هزینه کرد سازمان مربوط به بند 3 صورتجلسه هیئت مدیره شماره 96 مورخ 93/07/07 ، به استحضار می رساند با توجه به تقاضای آقای مهندس روح اله دشمن زیاری جهت تامین بخشی از هزینه های مراسم رکوردزنی ایشان و به دلیل اینکه در صورت دست یابی ایشان به رکورد مذکور به ثبت جهانی خواهد رسید ، پس از طرح موضوع درخواست ایشان در جلسه هیئت مدیره و با توجه به فرهنگسازی که در راستای مقررات ملی ساختمان با نصب بیلبورد در سطح شهر و محیط برگزاری مراسم رکوردزنی و همچنین طراحی لوگو سازمان بر روی پیراهن ایشان صورت خواهد پذیرفت ، با پرداخت 70/000/000 ریال کمک بلاعوض به ایشان موافقت بعمل آمد. لازم به ذکر است وجه مذکور از ردیف هزینه های پیش بینی نشده قابل پرداخت می باشد./

——————————

تاریخ: 93/08/24

شماره:93/14589/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/055/ب س ن م مورخ 93/08/11 ، به استحضار می رساند پس از چندین بار مذاکره شفاهی با مسئول دفتر نمایندگی گناوه جهت بسامان نمودن وضعیت توزیع نظارت در آن شهرستان و ارجاع کار نظارتی به کلیه مهندسین اعم از مقیم و مهمان در حد صلاحیت و سهمیه آنان ، متاسفانه اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفت ، نهایتاً نسبت به تهیه تذکر کتبی به نامبرده و تعیین مهلت جهت انجام امر فوق تا تاریخ 93/08/30 توسط این سازمان اقدام گردید(نامه شماره 13637/ن م مورخ 93/08/11).

همچنین به اطلاع می رساند پس از اتمام مهلت مقرر شده، نسبت به بررسی مجدد وضعیت توزیع نظارت در آن شهرستان توسط دفتر مرکزی سازمان اقدام خواهد گردید و در صورت مشاهده عدم بالانس شدن ارجاع امور نظارتی ، نسبت به انجام سایر اقدامات لازم در این زمینه ترتیب اثر داده خواهد شد./

——————————

تاریخ: 93/08/24

شماره:93/14590/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/098/ب س ن م مورخ 93/08/11 ، به استحضار می رساند ، در قسمت توضیحات شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال 93 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ، فروش یک واحد آپارتمان که قبلاً مربوط به دفتر کنترل و نظارت گاز سازمان بوده است پیش بینی گردیده ، شرح خلاصه پیش بینی بودجه مذکور بپیوست بحضورتان ارسال می گردد./

شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال 1393

——————————

تاریخ: 93/09/10

شماره:93/15644/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه 93/116/ب س ن م مورخ 93/09/05 مبنی بر ارجاع کار به شرکت پارسوماش علیرغم اینکه پروانه اشتغال بکار یکی از اعضای عمران آن شرکت فاقد اعتبار بوده است ، به استحضار می رساند جهت جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع حقوق مالک ، با توجه به اینکه شخص مذکور در زمان ارجاع کار ، مفاصا حساب مالیاتی خود که مبنای تمدید پروانه است نیز ارائه نموده اند و همچنین ایشان فقط دارای صلاحیت طراحی می باشند و امور انجام شده در زمینه طراحی توسط شرکت مذکور در زمان اعتبار پروانه شخص مذکور بوده است و هرگونه کار نظارتی اخذ شده ممانعتی نداشته است.

——————————

تاریخ: 93/09/25

شماره:93/16406/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بپیوست نامه شماره1570139309000031/5 مورخ 93/09/08 ارسالی از دفتر شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان بوشهر ، در خصوص رای صادره جهت شرکت های شکوفاسازان صنعت لیان ، شرکت پرشین گلف و آتش پوشان مربوط به شکوائیه شماره 93/7542 ن م مورخ 93/04/17 این سازمان جهت استحضار بحضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 93/09/25

شماره:93/16409/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بپیوست یک نسخه بیلان مالی سال 92 سازمان جهت بررسی و ارائه نقطه نظرات آن بازرسان محترم بحضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 93/10/08

شماره:93/16930/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 93/16409/ن م مورخه 93/09/25 در خصوص ارسال یک نسخه از بیلان مالی سال 92 سازمان و با توجه به برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 93/10/10 به اطلاع می رساند نسبت به اعلام نظر خود و تایید یا عدم تایید آن اقدام نمایید./

——————————

تاریخ: 93/10/14

شماره:93/17210/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه 93/135/ب س ن م مورخ 93/09/29 ، مطابق بند 3 صورتجلسه شماره 115 مورخ 93/09/23 هیئت مدیره محترم سازمان ، به استحضار می رساند کلیات بیلان سال 92 در جلسه مذکور بررسی و به تایید هیئت مدیره محترم رسیده است. همچنین لازم به ذکر است در همان تاریخ(93/09/23) نسخه ای از بیلان مذکور جهت جلوگیری از اتلاف وقت تا تنظیم نامه رسمی ، به صورت دستی توسط خانم غریب زاده به آن بازرسان تحویل داده شده است همچنین طی نامه شماره 93/16409/ن م مورخ 93/09/25 بیلان مذکور جهت بررسی و اظهار نظر به آن بازرسان محترم ارسال گردیده است ، بنظر می رسد فاصله زمانی از ارسال نامه فوق تا تاریخ برگزاری مجمع فرصت مناسبی برای بررسی بیلان مذکور بوده است./

——————————

تاریخ: 93/10/16

شماره:93/17460/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 93/117/ب س ن م مورخ 93/09/05 در خصوص مصوبات شماره 122 و 123 کمیته ژئوتکنیک ، به استحضار می رساند ضمن ارجاع مصوبات مذکور به هیئت مدیره محترم جهت بررسی و همچنین پیگیری مداوم قضایا و مسائل بوجود آمده در راستای مصوبات قید شده در صورتجلسات مذکور و همچنین شکایات مطرح شده در این خصوص در شورای انتظامی و پاسخ آن شورا مبنی بر ادامه فعالیت شرکت فوق الذکر تا صدور رای ، در مورخ 93/10/14 ضمن بررسی مجدد موضوع در هیئت مدیره محترم، مقرر شد شرکت کوبان کاوش جنوب کما فی السابق به فعالیت خود ادامه دهد، لازم به ذکر است دفترچه های قید شده در مصوبه شماره 123 کمیته ژئوتکنیک ، جهت بررسی تا صدور رای قطعی در اختیار شورای محترم انتظامی سازمان می باشد./

——————————

تاریخ: 93/10/16

شماره:93/17462/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بپیوست نامه شماره 93/708/ن م گ مورخ 93/10/09 ارسالی از دفتر نمایندگی گناوه ، مبنی بر ارجاع کار نظارتی در تاریخ های مختلف به آقای مهندس هادی پوربهی و عدم قبول نظارت ساختمان های ذکر شده در نامه مذکور توسط ایشان به دلیل متراژ پایین آنها ، و توضیحات تکمیلی سرپرست آن دفتر نمایندگی در خصوص متراژ ساختمان های در دست احداث که در سال 93 ، قرارداد نظارتی آنها در آن دفتر نمایندگی منعقد گردیده است ، جهت استحضار بحضورتان ارسال می گردد./

——————————

تاریخ: 93/11/11

شماره:93/18698/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه های شماره 93/16409/ن م مورخ 93/09/25 و 93/16930/ن م مورخ 93/10/08 بپیوست بیلان مالی سال 92 تایید شده مطابق مصوبه شماره 122 هیئت مدیره مورخ 93/11/05 (پیوست) جهت بررسی و اعلام نظر آن بازرسان محترم بحضورتان ارسال می گردد./