تاریخ: 02/09/88

شماره: 5534/ ن م

به : مدیر اجرایی سازمان- جناب آقای مهندس صبوری فرد

با سلام

نظر به هماهنگی هیئت مدیره محترم با بازرسین محترم سازمان مبنی بر درج نامه های اعلامی از طرف بازرسین به هیئت مدیره ، ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا نامه های فوق در محل مخصوص بازرسین درج و پاسخ های ارائه شده از طرف هیئت مدیره سازمان در محل و شماره نامه مربوط درج گردد.

رونوشت:

-هیئت مدیره محترم سازمان جهت استحضار.

-بازرسین محترم سازمان جهت استحضار و اقدام لازم

——————————

نامه 7773 / ن م مورخ 15/11/88 در جواب نامه های 225 / ب س م تاریخ 20/2/88 و 350 / ب س ن م تاریخ 13/10/88 بازرس

تاریخ: 15/11/88

شماره: 7773/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احترما بپیوست رای صادره توسط شعبه دوم دادگاه عمومی بوشهر در مورد چک 150 (یکصدو پنجاه) میلیون تومانی سازمان جهت اطلاع تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 8809977710201092

شماره پرونده: 8809987710200417

شماره بایگانی شعبه: 880418

تاریخ تنظیم: 30/10/88

پرونده کلاسه 880998770200417 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر دادنامه شماره 880997770201092

خواهان : سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر با وکالت آقای مهرزاد رئیسی نژاد به نشانی بوشهر ابتدای خیابان بهشت صادق دفتر وکالت

خوانده : آقای حمیدرضا میرشکاری به نشانی بوشهر خیابان باغ زهرا ساختمان ابوشهر بنگاه املاک مهر

خواسته : مطالبه طلب

(رای دادگاه)

در خصوص دعوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مقیم بوشهر با وکالت آقای مهرزاد رئیسی نژاد به طرفیت آقای حمیدرضا میرشکاری فرزند یداله مقیم بوشهر به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 130537 به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که ملخص دعوی خواهان عبارت است از اینکه خوانده بابت بدهی خویش مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره 130537 مورخ 20/3/88 به مبلغ خواسته عهده بانک صادرات ایران شعبه فلکه امام خمینی بوشهر نموده که با ارائه آن به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده لذا صدور حکم بر محکومیت وی به شرح فوق را خواستار است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده، لایحه ای نیز ارسال ننموده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است. نظر به اینکه نقدی لاشه چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و مشارالیه دلیلی بر پرداخت دین و حصول برائت ذمه خود به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت، 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ بیست و نه میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر اوراق و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک (20/3/88) تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. این رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر است.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی بوشهر – پوربهی

——————————

تاریخ: 04/12/88

شماره: 8368/ ن م

به: مسئول محترم کمیته توزیع نظارت

با سلام

احتراماً نظر به تصویب هیئت مدیره محترم مبنی بر حضور کمیته توزیع نظارت در جلسه مجمع عمومی مورخه 22/12/88 جهت پاسخگویی به سؤالات احتمالی ضروری است ضمن ارائه اسناد موجود ترتیبی اتخاذ نمائید با هماهنگی لازم جهت مورد فوق در مجمع حضور بهم رسانید.

رونوشت:

-هیئت مدیره محترم سازمان جهت استحضار.

-بازرسین محترم جهت استحضار بازگشت به نامه شماره 367/ب س ن م مورخ 11/11/88 .

-مدیر محترم اجرائی سازمان جهت اطلاع و اقدام لازم.

——————————

تاریخ: 04/12/88

شماره: 8369/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 365/ب س ن م مورخه 30/10/88 بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به فضای محدود دبیرخانه و علی الخصوص بایگانی سازمان و افزایش حجم عظیم پرونده های مختلف ناشی از افزایش اعضاء به بیش از 1700 نفر، هیئت مدیره تصمیم به استفاده از فضای پارکینگ جهت بایگانی گرفت که با تأیید شفاهی شهرداری محترم آغاز به ساخت آن گردید لیکن با توجه به تغییر شهردار محترم و عدم تثبیت شهردار جدید با وجود درخواست کتبی این سازمان موضوع ارائه مجوز به درازا کشیده شد و با وجود موافقت معاونت شهرسازی محترم یکی از قسمتهای شهرداری موضوع اداری نبودن ساختمان سازمان را که در هیئت مدیره سوم خریداری شده است را علت تأخیر عنوان نمود لذا موضوع از طرف سازمان در حال پیگیری و اخذ مجوز لازم می باشد.

——————————

تاریخ: 08/12/88

شماره: 8466/ ن م

جناب آقای مهندس راویان

دبیر محترم سازمان

با سلام

احتراماً بپیوست نامه شماره 268/ب س ن م مورخه 4/4/88 بازرسین محترم سازمان تقدیم می گردد نظر به اعلام مواردی در بند 1 و 2 نامة فوق خواهشمند است ضمن بررسی مورد فوق نتیجه را جهت اعلام به بازرسین محترم گزارش نمائید.

رونوشت:

-هیئت مدیره محترم جهت استحضار.

-بازرسین محترم سازمان جهت اطلاع پیرو اقدام قبلی مبنی بر پیوست نمودن کپی اسناد ملحق به صورتجلسات

-مدیر محترم اجرایی سازمان جهت اطلاع و اقدام لازم.

——————————

تاریخ: 08/12/88

شماره: 8467/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 224/ ب س م ن مورخه 20/2/88 بدینوسیله به اطلاع می رساند:

1-حق الزحمه پرداختی جهت مأموریت های مختلف مطابق با مصوبات مجمع می باشد.

2-نظر به نیاز سنجی انجام شده توسط هیئت مدیره دوره چهارم و اینکه سازمان نظام مهندسی دیگر دارای 50 یا 100 نفر عضو نمی باشد بلکه اعضاء آن بیش از 1700 نفر افزایش یافته و مطالبات عوامل دخیل در ساخت و ساز و ارباب رجوع با کارمندان فاقد تخصص در زمینه هایی که سازمان در حال ارائه سرویس می باشد در حال افزایش است و این مجموعه بایستی با نظرات کارشناسی امور خود را به انجام رساند لذا بکارگیری نیروی متخصص از مهندسین کاملاً مورد نیاز بوده و تمامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در این زمینه متأسفانه پیشتاز بوده اند و خواهشمند است این مورد را که در حیطه تصمیم گیری هیئت مدیره می باشد و بر خلاف قانون نبوده به سیستم مدیریتی مجموعه واگذار نمایید.

3-نظر به حجم کاری شناسنامه فنی و ملکی و ایجاد آمادگی لازم جهت ارائه سرویس دهی مطلوب در این زمینه و اینکه جهت هرگونه درآمد سازمان و خدمات مطلوب باید هزینه متناسب با آن را تحمل نمود لذا مقدار فوق برآورد شده است.

4-نهایتاً این مهندسین عضو سازمان می باشند که شاید بیشترین لطمه را از عدم آگاهی جامعه سازنده مسکن خواهند خورد لذا هیئت مدیره دوره چهارم بر خود وظیفه دانست جهت کمک به مهندسین و حمایت از آنان به موازات دیگر ارگانهای موظف نسبت به ترویج فرهنگ ساخت و ساز اقدام نماید که این را یک سرمایه گذاری می داند چرا که همیشه پیشگیری بر درمان اولویت تام دارد در عین حال نماینده سازمان در شورای مرکزی موظف به پیگیری مورد فوق گردیده است.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8847/ ن م

به: جناب آقای مهرزاد رئیسی نژاد

وکیل محترم سازمان

با سلام

احتراماً نظر به برگزاری مجمع عمومی سازمان در تاریخ 22/12/88 و لزوم حضور حضرتعالی جهت رفع ابهام و پاسخگوئی در مورد پرونده های مربوط به سازمان ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید در مجمع فوق با مدارک لازم حضور بهم رسانید

رونوشت:

-هیئت مدیره محترم سازمان جهت استحضار.

-بازرسین محترم سازمان بازگشت به نامه 225/ب س م مورخه 20/2/88 و پیرو نامه 7773/ن م مورخه 15/11/88.

-مدیر محترم اجرایی سازمان جهت اطلاع و درج سایت.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8848/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 278/ب س ن م مورخه 17/4/88 در مورد زمین چهارباندی بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به گزارشات رسیده به هیئت مدیره و علی رغم استعلامات دریافتی از مراکز قانونی، با توجه به بازدید هیئت مدیره دوره چهارم از محل و مشاهده عدم انطباق زمین پیشنهادی با مستندات، لذا هیئت مدیره دوره چهارم نسبت به خرید زمین فوق اقدامی ننموده است.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8849/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 253/ب س ن م مورخه 25/3/88 به اطلاع می رساند مشاوره حقوقی سازمان توسط جناب آقای قاضی آرامی در روزهای سه شنبه در حال انجام می باشد و تاکنون خدمات مختلفی دراین زمینه ارائه گردیده است. ضمناً مشاور مالی جناب آقای کریمی نیز جهت تنظیم و بررسی امور مالی سازمان و کمک به تنظیم بودجه و بیلان کاری سالیانه بصورت دائمی تعیین گردیده که بودجه سال 89 به کمک ایشان تنظیم و به مجمع ارائه خواهد گردید.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8850/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 357/ب س ن م مورخه 28/10/88 و نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم جهت اطمینان بیشتر در رأی گیری مجمع مقرر شد با استفاده از برگ آراء سبز و قرمز مطابق شیوه عملکردی هیئت عمومی نظام های مهندسی کل کشور در جهت رأی گیری استفاده شود تا از بروز هرگونه اشتباهی در این مورد جلوگیری گردد.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8851/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 285/ب س ن م مورخه 27/5/88 به هیئت مدیره دوره چهارم در زمینه پیشنهاد افزایش تعداد مجامع عمومی سازمان و ذکر این نکته که در واقع جهت احترام به حاضرین و کاهش هزینه ها ، مجمع عمومی و مجمع فوق العاده در یک روز برگزار می گردیده است. لهذا موضوع در هیئت مدیره دوره پنجم مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد برگزاری سه مجمع در طول سال در بودجه پیشنهادی به مجمع ارائه گردیده است.

——————————

تاریخ: 18/12/88

شماره: 8869/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 301/ب س ن م مورخه 21/6/88 به هیئت مدیره دوره چهارم در مورد برگزاری مجمع در آبانماه به اطلاع می رساند نظر به پایان مسئولیت هیئت مدیره دوره چهارم در هفتم آبانماه و استقرار هیئت مدیره دوره پنجم در هفدهم آبانماه لذا امکان برگزاری مجمع در آبانماه میسر نگردید و نظر به لزوم تسلط نفرات جدید هیئت مدیره و هماهنگی های لازم و عدم امکان تهیه سالن مناسب جهت مجمع در تاریخ های مورد نظر و اصرار هیئت مدیره محترم مبنی بر علمی تر نمودن بودجه پیشنهادی لذا تاریخ برگزاری مجمع مطابق سال گذشته به اسفندماه موکول گردید که امید است در سال آتی با برنامه ریزی انجام شده جهت برگزاری حداقل 3 مجمع رضایت خاطر اعضاء را فراهم آوریم .

——————————

تاریخ: 24/10/88

شماره: 7047/ ن م

جناب آقای مهرزاد رئیسی نژاد

وکیل محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً نظر به جاری بودن پرونده این سازمان در مورد چک آقای میرشکاری خواهشمند است موضوع امکان ممنوع الخروج نمودن ایشان را تا تعیین تکلیف و اعاده حق سازمان بررسی و اعلام نمائید.

——————————