تاریخ: 20/2/88

شماره: 224/ب س م

هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

موضوع: موارد پیشنهادی سازمان جهت اصلاح بودجه سال 1388

احتراماً موارد پیشنهادی جهت اصلاح بودجه سال 1388 بترتیب ذیل به حضورتان ایفاد می گردد:

1- مأموریت به خارج از استان بصورت مقطوع (طبق صورتجلسه 1387) به میزان 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) می باشد. بدیهی است با پرداخت مبلغ فوق هیچگونه حق الزحمه ساعتی مورد قبول نمی باشد.

2- استخدام مهندسین جدید فاقد توجیه می باشد.

3- هزینه (20 درصد) شناسنامه فنی و ملکی چگونه برآورد شده است.

4- ترویج فرهنگ ساخت و ساز به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان می باشد و وظیفه نماینده محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در شورای مرکزی می باشد که موضوع را پیشنهاد و قویاً جهت اجراء پیگیری نماید. زیرا سازمان کلیه استانها حق سرانه به شورای مرکزی پرداخت می نمایند.

——————————

تاریخ: 20/2/88

شماره: 225/ب س م

هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً با توجه به حساسیت های ایجاد شده در مجمع عمومی روز 18 اسفندماه 1387 در خصوص زمین خریداری شده توسط سازمان در خیابان چهارباندی (شهید چمران) و ابهامات موجود در نحوه خرید زمین مذکور و عنایت به اینکه آگاهی از مسائل درونی سازمان حق مسلم اعضاء محترم می باشد، آن هیأت مدیره محترم پس از گذشت مدت مدیدی از ابتیاع زمین مورد بحث هنوز اقدام قانونی و مشخصی جهت اعاده منافع اعضاء محترم سازمان در این زمینه خاص انجام نداده است.

پیشنهاد مشخص اینجانبان بازرسین منتخب جهت استیفای حقوق اعضای محترم سازمان پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی با بکارگیری از تجارب یک وکیل ورزیده می باشد.

بدیهی است در صورت عدم پیگیری های قانونی در جهت بازگرداندن وجوه پرداختی و فسخ معامله، اینجانبان قادر به پاسخگویی در مجمع عمومی آینده مورخ 03/03/88 و تأیید دفاتر مالی سال 1387 نخواهیم بود.

——————————

تاریخ: 25/3/88

شماره: 253/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 500/ ش الف/ ن م مورخ 10/03/88 شورای انتظامی سازمان، پیشنهاد آن شورای محترم مبنی بر آمادگی جهت ارائه مشاوره حقوقی و فنی در موضوعات مرتبط با سازمان و اعضاء مورد قبول اینجانبان می باشد. ضمناً در جلسه ای با هیأت محترم مدیره چنین موضوعی مطرح و قرار شد در زمینه های مختلف بصورت دائمی و نه موردی مشاور هایی را به خدمت بگیریم. در نتیجه با تصویب هیأت مدیره کاملاً موضوع مورد تأیید می باشد.

——————————

تاریخ: 28/3/88

شماره: 256/ب س ن م

شورای محترم انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً، با توجه به مسائل مطروحه در جلسات مجامع عمومی اخیرا در خصوص بازپسگیری پیش پرداخت خرید زمین واقع در خیابان چهارباندی و با عنایت به فسخ قرارداد زمین فوق الذکر و انقضاء تاریخ چک (مورخ 20/03/88) شایسته است جهت جلوگیری از بروز هر گونه شبهه یا شبهاتی چک یاد شده به مبلغ 000/000/500/1 ریال را به مرحله اجرا گذاشته نسبت به طی اقدامات قانونی مساعی خود را مبذول نمائید.

بدیهی است پاسخگویی به افکار عمومی جامعه مهندسین عضو در این زمینه از عهده اینجانبان خارج می باشد و مسئولیتهای احتمالی متوجه آن مقام محترم و سایر اعضاء محترم هیئت مدیره می باشد.

——————————

تاریخ: 30/3/88

شماره: 257/ب س ن م

به :کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً، بدینوسیله از کلیه همکاران گرامی تقاضا می گردد جهت تسهیل در امر پاسخگوئی به هر نوع انتقاد، پیشنهاد و شکوائیه و … مراتب را کتباً، مستدل با ذکر نام ممهور به مهر خود به بازرسین اعلام نمایند تا بازرسین که نمایندگان قانونی اعضاء محترم می باشند قادر به پاسخگویی درست و صحیح باشند. بعضاً مشاهده می گردد برخی از همکاران گرامی مواردی بصورت شفاهی یا تلفنی بدون ذکر دلیل عنوان می نمایند که بازرسین سازمان قادر به انجام وظیفه که همان پاسخگویی به درخواستهای فوق الذکر است نمی باشند. در نتیجه امکان بروز هر گونه سوء تعبیری از طرف اعضاء محترم سازمان امکان پذیر می باشد.

در پایان خواهشمند است مراتب را آنگونه که خواسته شده بصورت مکتوب ارسال نمائید تا امکان پاسخگوئی تسهیل گردد.

——————————

تاریخ: 4/4/88

شماره: 268/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً، موارد نقصی در نگارش و تنظیم برخی صورت جلسات هیئت مدیره یا هیئت رئیسه محترم بشرح زیر مشاهده می گردد که نتیجه گیری برای اینجانبان بازرسین سازمان را مشکل می نماید.

لذا با اشاره به موارد بشرح زیر، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مرتفع نمودن نقایص احتمالی در آینده جلوگیری نمایند.

1- برخی پاراگراف ها که مربوط به تصمیم گیری های مهم می باشد طوری خاتمه می یابد که هیچ نتیجه ای از آن استفاده نمی گردد مانند بند 1 و 2 به ترتیب در صورتجلسات شماره 161 و163 هیئت مدیره یا تبصره د از بند 2 صورتجلسه شماره 134 هیئت رئیسه.

2- برخی تصمیم گیری ها بر اساس نقشه یا گزارش یا صورتجلسه دیگری اخذ گردیده ولی هیچکدام از موارد مذکور پیوست نمی باشد.

3- بطور تقریب اکثر کارها و عملیات اجرایی سازمان توسط اعضاء محترم هیئت مدیره انجام می گردد حال آنکه در بسیاری از موارد می توان از نیروی مهندسین عضو استفاده نمود.بدین ترتیب هم هیئت مدیره محترم دارای آزادی بیشتری می گردد و هم کارها سریعتر و به موقع انجام پذیرد و بدین ترتیب انرژی اعضاء هیئت مدیره بجای اینکه در کمیسیون ها و جلسات یا سمینارهای مختلف کم اهمیت صرف گردد می تواند مصروف مسایل مهمتری که مورد دغدغه اعضاء محترم سازمان است واقع شود.

——————————

تاریخ: 17/4/88

شماره: 278/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی

با سلام

احتراماً عطف به رونوشت نامه شماره 2282 مورخه 14/04/88 موضوع معرفی آقای مهرزاد رئیسی بعنوان نماینده آن سازمان محترم جهت انجام مقدمات اولیه انتقال سند زمین به شماره پلاک ثبتی 158 و 738/619 به مالکیت آقای بهرام جوکار واقع در خیابان شهید چمران، به استحضار می رساند زمین موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر (طبق اطلاعات واصله) از نظر شهرداری، عبور خیابان در آن زمین و مجاورت با مدرسه موجود دارای اشکالاتی می باشد که عدم توجه به آن ممکن است عواقبی از قبیل زمین خریداری شده قبلی برای مجموعه سازمان ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید رعایت کامل نکات لازم و قانونی در رابطه با موضوع مذکور بعمل آورند تا از بروز مسائلی که مسبوق به آن هستید جلوگیری بعمل آید.

——————————

تاریخ: 27/5/88

شماره: 285/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی

با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید مواردی از قبیل بیلان سال گذشته، بودجه سال آینده، انتخابات احتمالی و … وجود دارد که جهت رسیدگی به هر کدام مستلزم صرف ساعتها وقت و انرژی می باشد. ولی در سنوات گذشته مشاهده گردیده سالانه یک مجمع آن هم در روزهای پایانی سال جهت رسیدگی به کلیه امور سازمان برگزار می گردد که این مجمع نه از نظر زمانی و نه از نظر حجم مطالب و خواسته های اعضاء پاسخگو نمی باشد و متأسفانه بعلت تراکم مطالب و عدم وقت کافی جهت پاسخگویی و روشنگری اعضاء گاهاً تنشهائی موجب می گردد و ناخرسندی همگان را برمی انگیزد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که مجامع عمومی بیش از یکبار در سال و برای مطالب و مسائل مهمی مانند بیلان یا بودجه سال بعد مجامع اختصاصی انعقاد گردد. یادآور می گردد که در قانون نیز مجامع عمومی بطور فوق العاده بر همین پایه و اساس پیش بینی گردیده تا مطالب مهم در هر زمان با حضور اعضاء هر صنف و تشکیلاتی مطرح و مورد کنکاش قرار گیرد.

——————————

تاریخ: 27/5/88

شماره: 287/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی

با سلام

احتراماً عطف به قانون بودجه سال 1388 مصوب مجمع عمومی مبنی بر اختصاص 000/000/900 ريال بودجه جهت کمیته رفاه خواهشمند است دستور فرمائید رئوس برنامه های کمیته رفاه و تقسیم بندی بودجه مربوطه تا پایان سال 1388 را به اطلاع بازرسین سازمان برسانند.

——————————

تاریخ: 27/5/88

شماره: 288/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی

با سلام

احتراماً پیرو نامه های به ترتیب 225 و 254 و 256 مورخ 20/02/88 و 25/3/88 و 28/03/88 موضوع فسخ قرارداد زمین پلاک ثبتی شماره 70/689 واقع در خیابان شهید چمران و استرداد وجه 000/000/500/1 ریال ودیعه پرداختی، به استحضار می رساند با گذشت 67 روز از تاریخ چک دریافتی از فروشنده، هنوز وضعیت پرداخت چک موصوف در وجه سازمان نظام مهندسی مشخص نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید جهت اطلاع بازرسین و تنویر افکار اعضاء محترم سازمان سیر پیشرفت مراحل قانونی موضوع فوق الذکر را اعلام نمائید.

——————————

تاریخ: 31/5/88

شماره: 289/ب س ن م

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراما خواهشمند است دستور فرمائید بخشی از سایت سازمان را جهت اطلاع اعضاء محترم سازمان به امور بازرسین اختصاص داده، نسبت به درج مکاتبات ذیربط در سایت مذکور اقدامات لازم را بعمل آورند.

——————————

تاریخ: 21/6/88

شماره: 301/ب س ن م

هیأت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام و قبولی طاعات و عبادات

احتراماً با توجه به سوابق تقریباً ناموفق برخی از مجامع عمومی و متمرکز نمودن موارد زیاد، که باعث خستگی و در نتیجه ترک نمودن جلسه از جانب همکاران عضو قبل از مطرح نمودن کلیه مطالب می گردد، خواهشمند است مجمع عمومی را در چند مقطع برگزار نمائیم. بنابراین پیشنهاد می گردد، در نیمه دوم سال 1388 حتی المقدور در آبانماه یکی از دو یا سه مجمع عمومی را برگزار نمائیم. ضمناً در اسفند ماه و آن هم روزهای پایانی سال به هیچ عنوان مناسب چنین مراسمی و به دلایل گوناگون نمی باشد. پیشاپیش از بذل توجه شما همکاران محترم هیئت مدیره سپاسگذاریم.

——————————

تاریخ: 30/7/88

شماره: 316/ب س ن م

هیئت مدیره محترم

با سلام

احتراماً باعنایت به قانون بودجه سال1388 مصوب مجمع عمومی سازمان و عطف به ردیف 1 (حقوق و مزایا) ستون شرح هزینه ها بکارگیری 5 نفر مهندس و 6 نفر کارمند عادی پیش بینی گردیده است. لذا با توجه به اینکه آن هیئت مدیره محترم درصدد استخدام نیروهای جدید می باشد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت موازین قانونی مطرح شده در بودجه 1388 از بروز هر نوع شائبه در اذهان اعضاء محترم سازمان جلوگیری بعمل آورند.

——————————

تاریخ: 3/8/88

شماره: 318/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام

احتراماً هماهنگونه که استحضار دارید شرکت فنی مهندسی گاز افروزان به مدیریت آقای مهندس ارحام قنبر زاده به کرات به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان از طرف کارفرمایان قبلاً به دلیل فوق الاشاره به آن هیئت مدیره محترم یا به دفتر نمایندگی گاز معرفی شده اند کوتاهی و نقصان شرکت مزبور در اجرای امورات گاز حتی به تأیید مهندسین ناظر ذیربط نیز رسیده، به همین دلیل از تأسیس شرکت مجدد توسط نامبرده جلوگیری بعمل آمده و مورد مجازات انتظامی نیز واقع گردیده است. با عنایت به وصف فوق بنظر می آید سازمان به درستی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است ولی چنانچه موضوع را ژرفتر مورد مداقه قرار دهیم خواهیم دید که عواقب مترتب بر این سهل انگاری به مراتب گرانتر از مجازاتی است که در انتظار اینگونه خاطیان خواهد بود. پیامدهای فاجعه آمیز احتمالی این بخش به هیچ وجه قابل جبران با مجازاتهای انتظامی یا هر نوع محدودیت دیگری در حوزه فعالیت حرفه ای نخواهد بود. لذا ضمن قدردانی از مسئول محترم دفتر گاز در جهت مواجهه اصولی با نامبرده ، همچنین تصمیمات منطقی آن هیئت مدیره و شورای انتظامی محترم تقاضا می گردد دستور فرمائید به منظور جلوگیری از هر نوع حادثه غیر قابل جبران احتمالی مسئول محترم دفتر گاز و ناظرین محترم پروژه های گاز رسانی شهری با وسواس و دقت نظر بیشتری امر نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمانها را انجام داده ، آنان را به حساسیت موضوع و وظیفه خطیری که بر عهده دارند آگاه نمایند.

——————————

تاریخ: 13/10/88

شماره: 350/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

پیرو مذاکرات شفاهی و حضور در جلسه هیئت مدیره محترم دوره پنجم در تاریخ 01-09-88 برخی موارد مطروحه مجدداً و بصورت کتبی یادآوری می نمائیم. لازم به ذکر است تعدادی از درخواست ها از هیئت مدیره قبلی گردیده بود که تکراری هستند و جهت اطلاع اعضاء جدید هیئت مدیره خارج از لطف نخواهد بود.

1- برگزاری مجامع عمومی در چند نوبت (دو یا سه) و احتراز از واگذاری به روزهای پایانی سال.

2- موضوع چک 000/000/500/1 ريالی زمین واقع در خیابان شهید چمران (چهارباندی)

3- موضوع زمین آبپخش و قطعیت سند آن بنام سازمان.

4- منعکس نمودن مکاتبات بازرسین به روی سایت سازمان.

5- فراخوان عمومی جهت همکاری در کمیته ها، کمیسیون ها و بهرحال در کارها و مسئولیت های سازمان از جانب کلیه اعضاء.

6- موضوع شرکت بازرسان سازمان در هیئت کنترل و سرکشی و بازدید از عملکرد دفاتر نمایندگی در استان.

7- حذف دو مسئولیتی یا چند مسئولیتی یا چند شغلی اعضاء درون سازمان.

8- موضوع کمیته رفاه.

——————————

تاریخ: 20/10/88

شماره: 354/ب س ن م

ریاست محتـرم سازمان

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 287/ب س ن م مورخ 27/05/88 و عطف به نامه شماره 6273 مورخ 03/09/88 آن هیئت مدیره محترم در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه کمیته رفاه خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را سریعتر به بازرسین سازمان اعلام نمائید.

——————————

تاریخ: 28/10/88

شماره: 357/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

احتراماً با عنایت به انعقاد قریب الوقوع مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی و نظر به بروز پاره ای تشویش و نگرانی در خصوص رأی گیری در مجامع سابق، لزوم بازنگری در شیوه رأی گیری موضوعات مطروحه در جلسات مجمع عمومی قویاً احساس می گردد. تمسک جستن به شیوه قدیمی بالابردن دست در اجتماعاتی که تشخیص افراد ذیصلاح و صاحب رأی تا حدی دشوار می باشد شایسته و بایسته نمی باشد و در پاره ای از مجامع موجبات تردید و تکدر خاطر اعضاء محترم سازمان نیز فراهم نموده است لذا پیشنهاد می گردد جهت حفظ جایگاه سازمان و رعایت شئونات مهندسی از روش رأی گیری کتبی یا هر نوع روش قابل قبول دیگری که مورد نظر آن هیئت مدیره محترم می باشد استفاده گردد به نحوی که هم شفاف باشد و هم اینکه باعث اتلاف وقت و انرژی مجمع نگردد.

——————————

تاریخ: 30/10/88

شماره: 365/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اقدام آن هیئت مدیره محترم جهت احداث یک باب اتاق در محوطه ضلع غربی ساختمان نظام مهندسی جهت توسعه فضای بایگانی بعلت عدم رعایت اصول شهرسازی و سایر ضوابط شهرداری، واکنشهای متفاوتی را در اذهان اعضاء محترم سازمان برانگیخته است. شاید دلایلی از قبیل کمبود فضا و یا مجوز هزینه آن از محل ردیف پیش بینی نشده در قانون بودجه جهت چنین اقدامی توجیه پذیر باشد ولی عدم رعایت موازینی که در سرلوحه شعارهای سازمان نظام مهندسی قرار دارد با عنایت به حضور مهندسین قابل و با تجربه در بافت هیئت مدیره ، قابل توجیه نمی باشد. لذا شایسته است با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به حل موضوع و رفع نگرانی اعضاء محترم سازمان اقدامات لازم را به عمل آورید.

——————————

تاریخ: 11/11/88

شماره: 367/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

خواهشمند است در مجمع یا مجامع عمومی آینده فضایی نیز جهت گزارش عملکرد کمیته توزیع نظارت ها اختصاص داده شود. ترجیحاً گزارش مستقیماً از جانب مسئولین کمیته فوق داده شود و در صورت درخواست توضیحات از طرف مجمع مستقیماً خود آنها پاسخگو باشند.

——————————

تاریخ: 17/12/88

شماره: 401/ب س ن م

هیئت مدیره محتـرم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهـر

با سلام

احتراما عطف به بررسی های بعمل آمده و گزارش کتبی حسابرس اینجانبان دال بر صحت دفاتر مالی سال 1387 آن سازمان محترم بدینوسیله مراتب تأیید موضوع فوق الذکر جهت استحضار و ارائه به مجمع عمومی سالیانه ایلاغ می گردد.

——————————