مواد آزمون ‌ ورود به حرفه مهندسان (آزمون پایه سه )  شهریور ماه ۱۳۹۰

رشته عمران (محاسبات)
• اصول و مباني بارگذاري و مبحث ششم (۱۳۸۵)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و مبحث دهم (۱۳۸۷)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني، تکنولوژی بتن و مبحث نهم (۱۳۸۸)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهای با مصالح بنايي و مبحث هشتم(۱۳۸۴)
• اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي و مبحث هفتم (۱۳۸۸)
*اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد سرفصل‌هاي رسمي دانشگاهي)

رشته عمران (نظارت)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ( ۱۳۷۴)
• مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۸۲)
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) (۱۳۸۵)
• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (۱۳۸۸)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) (۱۳۸۴)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب ۱۳۸۸ و تكنولوژي بتن (مطابق سرفصلهاي رسمي دانشگاهي)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (۱۳۸۷)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) (۱۳۸۳)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۸۵)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی( بخش های نظارت و اجرا)(۱۳۸۶)
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (۱۳۸۲)
* تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)
•‌* روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

رشته تاسيسات برقي
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (۱۳۷۴و۱۳۷۵)
• مبحث دوم ( آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه آن) (۱۳۸۴)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۸۰)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۸۵)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (۱۳۸۲)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (۱۳۸۷)
•راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (۱۳۸۲)
• مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)(۱۳۸۱)
* طرح و اجراي تأسيسات برقي

رشته تاسيسات مكانيكي
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۴)
• مبحث دوم ( آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه آن) (۱۳۸۴)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۸۵)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (۱۳۸۰)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (۱۳۸۷)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي)
• مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها) (۱۳۸۷)
• مبحث نوزدهم ( صرفه جويي در مصرف انرژي)
* طرح و اجراي تأسيسات مكانيكي
* برای مورد ذکر شده از مراجع معتبر فنی و مهندسی تاسیسات مکانیکی استفاده گردد.

رشته شهرسازي
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(۱۳۷۴و۱۳۷۵)
• مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان) (۱۳۸۷)
• مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

• مصوبات شوراي عالی شهرسازی و معماری ایران
* اصول و مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری
* روش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری
* مسائل شهرسازی ایران اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

* اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمایش، کالبد ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی:هادی، جامع، ساختاری-تفصیلی،آماده سازی،شهرک سازی، شهرهای جدید،طراحی شهری،نوسازی و بهسازی،توانمندسازی،طراحی تفکیک اراضی شهری،انطباق کاربری اراضی شهری،طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظایر آن

رشته نقشه برداري
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (۱۳۷۴و۱۳۷۵)
• مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)
• مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
• دستورالعمل های تیپ نقشه برداری(نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
* متره و برآورد کارهای نقشه برداری
• نقشه برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
* کاربرد روش ها و دستگاه های نقشه برداری در ساختمان سازی و شهرسازی
* کاربرد عکس های هوایی و اطلاعات ماهواره ای در صنعت ساختمان سازی
* تعیین موقعیت املاک
* پیاده کردن نقشه های طراحی شده ساختمان ها، محل پی ها یا شالوده ها،ستون ها، قوس هادر ساختمان، هندسه ساختمان و معابر

* گرایشهای میکروژئودزی (جهت رفتارسنجی و کنترل سازه های سنگین) ، فتوگرامتری کاریردی ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS,LIS) (در حد کاربردی)

رشته ترافيك
• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرايی آن(۱۳۷۴و۱۳۷۵)
• مبحث دوم (نظامات ادری) (۱۳۸۴)
• طراحی راههای شهری
* مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافيک
* مشخصات فنی و اجرایی معابر
* مهندسی ترافیک و ترابری
* ایمنی معابر
* حمل و نقل همگانی

رشته معماري
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه آن) (۱۳۸۴)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) (۱۳۸۰)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۸۷)
• مبحث پنجم ( مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) (۱۳۸۲)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)(۱۳۸۴)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه)(۱۳۸۸) – فصول اول تا نهم
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۸۵)
• مبحث پانزدهم (آسانسور ها و پله های برقی )،(فقط ضوابط مربوط به طراحی )(۱۳۸۷)
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)(۱۳۸۰)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي) (۱۳۸۱)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)
• راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• طرح معماري
* جزئيات اجرائی ساختمان
* روشها و مسائل اجرايي
* مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان (برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان)

*براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر۱ : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر۲ : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر۳ :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.